ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Het   verzekeringsrecht   omvat   het   geheel   van   regels   dat   de   verhoudingen   regelt   tussen   enerzijds   de   verzekeraar   en anderzijds   de   verzekeringnemer   en/of   verzekerde.   De   wettelijke   regels   zijn   neergelegd   in   Boek   7   van   het   Burgerlijk Wetboek.    Deze    regels    zijn    veelal    nader    uitgewerkt    in    de    verzekeringspolis,    de    polisvoorwaarden    en    de    algemene verzekeringsvoorwaarden. Als   we   het   hebben   over   het   verzekeringsrecht,   dan   hebben   we   het   dus   over   verzekeringen.   In   Nederland   zijn   er   vele soorten     verzekeringen     met     allerlei     benamingen,     maar     uiteindelijk     gaat     het     om     een     schadeverzekering, sommenverzekering of lijfrente. Met name over de schadeverzekering wordt vaak geprocedeerd. Schadeverzekering Een   goed   voorbeeld   van   een      schadeverzekering   is   de   aansprakelijkheidsverzekering      voor   motorvoertuigen.   Op   het moment   dat   u   met   een   auto   schade   veroorzaakt,   vergoedt   uw   verzekeraar   de   schade.   Bent   u   casco   verzekerd   dan   wordt veelal ook uw eigen schade vergoed. Oók   een   schadeverzekering   is   de   opstalverzekering.   Deze   verzekering   wordt   ook   wel   de   brandverzekering   genoemd.   In het geval schade ontstaat als gevolg van brand, vergoedt de verzekeraar de schade. Maar   schades   worden   zeker   niet   altijd   vergoed   en   over   de   hoogte   van   de   schade   ontstaat   ook   geregeld   discussie.   Zo   zal een    verzekeraar    niets    willen    vergoeden    als    premies    niet    zijn    betaald,    als    ten    tijde    van    het    sluiten    van    de verzekeringsovereenkomst   voor   de   verzekeraar   relevante   gebeurtenissen   niet   zijn   gemeld   of   zijn   verzwegen,   of   in   het geval   de   verzekeraar   vindt   dat   de   schade   met   opzet   of   door   roekeloosheid   is   veroorzaakt.   Een   goed   voorbeeld   hiervan vinden   we   terug   in   een   uitspraak   van   de   rechtbank   Rotterdam   uit   2016.   In   die   zaak   meende   de   verzekeraar   dat   de verzekeringnemer   haar   opzettelijk   had   misleid   door   een   onjuiste   voorstelling   van   zaken   te   geven   met   betrekking   tot   de toedracht van het ongeval. De rechtbank oordeelde echter anders. Om kennis te nemen van deze uitspraak klikt u hier . Andere   discussies   kunnen   gaan   over   de   hoogte   van   de   schade.   Er   komen   dan   vragen   naar   voren   als:   moet   de      dagwaarde worden vergoed of de vervangingswaarde? Is de ondernemer voor 30% arbeidsongeschikt of 60%? Jurdische bijstand   Vele   zaken   kunnen   met   de   verzekeraar   in   der   minne   worden   geschikt.   In   het   geval   dat   niet   lukt   is   het   noodzakelijk   om   de zaak   aan   de   rechter   voor   te   leggen.   In   die   procedures   gaat   het   dan   vaak   over   uitleg   van   algemene-   of   verzekerings voorwaarden en begrippen als opzet, misleiding en roekeloosheid. Wordt   u   geconfronteerd   met   een   geschil   met   uw   verzekeraar   en   wenst   u   hierover   jurdisch   advies   of   heeft   u   behoefte   aan     bijstand in een procedure, neemt u dan gerust - geheel vrijblijvend - contact met ons op. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Verzekeringsrecht
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Het   verzekeringsrecht   omvat   het   geheel   van   regels   dat de      verhoudingen      regelt      tussen      enerzijds      de verzekeraar   en   anderzijds   de   verzekeringnemer   en/of verzekerde.    De    wettelijke    regels    zijn    neergelegd    in Boek   7   van   het   Burgerlijk   Wetboek.   Deze   regels   zijn veelal    nader    uitgewerkt    in    de    verzekeringspolis,    de polisvoorwaarden             en             de             algemene verzekeringsvoorwaarden. Als   we   het   hebben   over   het   verzekeringsrecht,   dan hebben   we   het   dus   over   verzekeringen.   In   Nederland zijn     er     vele     soorten     verzekeringen     met     allerlei benamingen,    maar    uiteindelijk    gaat    het    om    een schadeverzekering,    sommenverzekering    of    lijfrente. Met    name    over    de    schadeverzekering    wordt    vaak geprocedeerd. Schadeverzekering Een   goed   voorbeeld   van   een      schadeverzekering   is   de aansprakelijkheidsverzekering      voor   motorvoertuigen. Op     het     moment     dat     u     met     een     auto     schade veroorzaakt,   vergoedt   uw   verzekeraar   de   schade.   Bent u    casco    verzekerd    dan    wordt    veelal    ook    uw    eigen schade vergoed. Oók    een    schadeverzekering    is    de    opstalverzekering. Deze   verzekering   wordt   ook   wel   de   brandverzekering genoemd.   In   het   geval   schade   ontstaat   als   gevolg   van brand, vergoedt de verzekeraar de schade. Maar   schades   worden   zeker   niet   altijd   vergoed   en   over de    hoogte    van    de    schade    ontstaat    ook    geregeld discussie.     Zo     zal     een     verzekeraar     niets     willen vergoeden   als   premies   niet   zijn   betaald,   als   ten   tijde van   het   sluiten   van   de   verzekeringsovereenkomst   voor de    verzekeraar    relevante    gebeurtenissen    niet    zijn gemeld    of    zijn    verzwegen,    of    in    het    geval    de verzekeraar   vindt   dat   de   schade   met   opzet   of   door roekeloosheid    is    veroorzaakt.    Een    goed    voorbeeld hiervan    vinden    we    terug    in    een    uitspraak    van    de rechtbank   Rotterdam   uit   2016.   In   die   zaak   meende   de verzekeraar   dat   de   verzekeringnemer   haar   opzettelijk had   misleid   door   een   onjuiste   voorstelling   van   zaken   te geven    met    betrekking    tot    de    toedracht    van    het ongeval.   De   rechtbank   oordeelde   echter   anders.   Om kennis te nemen van deze uitspraak klikt u hier . Andere   discussies   kunnen   gaan   over   de   hoogte   van   de schade.   Er   komen   dan   vragen   naar   voren   als:   moet   de     dagwaarde   worden   vergoed   of   de   vervangingswaarde? Is    de    ondernemer    voor    30%    arbeidsongeschikt    of 60%? Jurdische bijstand   Vele   zaken   kunnen   met   de   verzekeraar   in   der   minne worden    geschikt.    In    het    geval    dat    niet    lukt    is    het noodzakelijk    om    de    zaak    aan    de    rechter    voor    te leggen.    In    die    procedures    gaat    het    dan    vaak    over uitleg   van   algemene-   of   verzekerings   voorwaarden   en begrippen als opzet, misleiding en roekeloosheid. Wordt    u    geconfronteerd    met    een    geschil    met    uw verzekeraar   en   wenst   u   hierover   jurdisch   advies   of heeft   u   behoefte   aan      bijstand   in   een   procedure,   neemt u   dan   gerust   -   geheel   vrijblijvend   -   contact   met   ons op. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.