Verkeersrecht
Het   verkeersrecht   is   een   veelomvattend   rechtsgebied   en   kan   worden   bezien   vanuit   een   groot   aantal juridische   invalshoeken.      In   het   geval   van   een   aanrijding   tussen   bijvoorbeeld   twee   auto’s   komt   veelal de   schuldvraag   aan   de   orde.   Echter   die   schuldvraag   kan   enerzijds   betrekking   hebben   op   de   civiele aansprakelijk    (wie    wordt    geacht    de    schade    te    vergoeden    ?),    anderzijds    op    de    strafrechtelijke schuldvraag   (wie   heeft   een   strafrechtelijke   regel   overtreden   ?).   Maar   ook   het   bestuursrecht   kan   aan   de orde    komen    als    het    verkeersrecht    wordt    genoemd.    Want    wordt    een    regel    overtreden    (er    wordt bijvoorbeeld   te   hard   gereden),   dan   kan   een   sanctie   worden   opgelegd.   Echter   die   sanctie,   die   veelal bestaat    uit    de    betaling    van    een    geldsom    en    moet    worden    voldaan    aan    het    Centraal    Justieel Incassobureau ,    is    juridisch    gezien    in    beginsel    een    bestuursrechtelijke    sanctie    op    de    begane overtreding   en   raakt   niet   het   strafrecht,   hoewel   veelal   wordt   gesproken   over   een   bekeuring   of   een boete.   Anders   is   het   wanneer   de   overtreding   als   te   ernstig   wordt   aangemerkt.   In   die   situatie   wordt   het bestuursrecht   niet   toereikend   geacht   en   kan   een   strafrechtelijke   afdoening   volgen.   Veelal   volgt   dan   een zitting bij de rechter. Bij    de    invordering    (ook    wel    overgifte    genoemd)    van    het    rijbewijs    (meestal    door    de    politie)    lopen    het   bestuursrecht   en   het   strafrecht   veelal   door   elkaar   heen.   Het   rijbewijs   wordt   namelijk   beschouwd   als   een vergunning   om   motorrijtuigen   te   mogen   besturen.   Als   wordt   vermoed   dat   niet   meer   aan   de   vereisten van   de   vergunning   wordt   voldaan,   kan   de   overgifte   van   het   rijbewijs   worden   gevorderd.   Dat   kan   er vervolgens     toe     leiden     dat     het     Centraal     Bureau     Rijvaardigheidsbewijzen     ( CBR )     overgaat     tot     het   verrichten   van   een   nader   onderzoek   naar   de   rijgeschiktheid   of   de   verplichting   oplegt   deel   te   nemen   aan een cursus. Wordt   besloten   dat   u   moet   deelnemen   aan   een   cursus   dan   gaat   het   om   een   (korte)   cursus   over   alcohol in   het   verkeer   ((L)EMA).   Bij   niet   alcohol   gerelateerde   aangelegenheden   kan   het   CBR   besluiten   dat   moet worden deelgenomen aan de cursus over verantwoord rijgedrag (EMG). Wordt   de   cursus   op   positieve   wijze   afgerond,   dan   is   daarmee   het   bestuursrechtelijke   traject   feitelijk   ten einde. Heeft   het   CBR   de   bedoeling   dat   daadwerkelijk   een   onderzoek   wordt   verricht   naar   de   rijgeschiktheid, bijvoorbeeld   indien   een   motorrijtuig   is   bestuurd   met   te   veel   alcohol   op,   dan   bent   u   in   beginsel gehouden   mee   te   werken   aan   dit   onderzoek.   Bij   weigering   wordt   het   rijbewijs   ongeldig   verklaard.   Het onderzoek   wordt   veelal   verricht   door   een   psychiater   en   ook   zal   een   bloedonderzoek   volgen.   Tegen   de uiteindelijke   beslissing   van   het   CBR   kunt   u,   indien   u   het   daar   niet   mee   eens   bent,   bezwaar   maken.   Ons kantoor kan u daarin bijstaan en nader adviseren. Wordt   met   te   veel   alcohol   een   motorrijtuig   bestuurd,   dan   wordt   óók   een   strafbaar   feit   gepleegd ( overtreding    artikel    8    WVW ).    Dit    zal    bij    een    geconstateerd    promillage    van    meer    dan    1,3    in    ieder   geval    leiden    tot    invordering    van    het    rijbewijs.    Dat    geldt    ook    als    als    de    maximumsnelheid    met    50   kilometer    of    meer    is    overschreden.    De    officier    van    beslist    alsdan    (binnen    10    dagen)    of    het    rijbewijs   wordt   teruggegeven   of   wordt   ingehouden   tot   de   zaak   voor   de   rechter   wordt   gebracht.   Beslist   de   officier van    justitie    dat    het    rijbewijs    niet    wordt    teruggegeven,    dan    kan    een    klaagschrift    wordt    ingediend    bij    de   rechtbank.   Het   is   dan   aan   de   rechter   te   bepalen   of   u   het   rijbewijs   (voorlopig)   terugkrijgt.   Daarvan   kan bijvoorbeeld   sprake   zijn   als   u   het   rijbewijs   dringend   nodig   heeft   voor   uw   werk.   Beslist   de   rechter negatief   op   het   klaagschrift,   dan   moet   worden   gewacht   tot   de   uiteindelijke   rechtszitting   voordat   een beslissing wordt genomen over het al dan niet terugkrijgen van het rijbewijs. Op   deze   rechtszitting   zal   de   officier   van   justitie   een   eis   formuleren   die   al   dan   niet   wordt   overgenomen door   de   rechter.   De   eis   is   afhankelijk   van   de   mate   van   de   ernst   van   de   overtreding,   maar   bestaat   meestal uit    een    forse    geldboete    gecombineerd    met    (voorwaardelijke)    ontzegging    van    de    rijbevoegdheid    voor   één   of   meerdere   maanden   met   daaraan   een   proeftijd   verbonden   (in   geval   van   voorwaardelijke   ontzegging rijbevoegdheid).   Echter   beslist   de   strafrechter   dat   u   uw   rijbewijs   weer   terugkrijgt,   dan   raakt   dat   niet   de beslissing   van   het   CBR.   Met   andere   woorden,   de   strafrechter   kan   besluiten   dat   u   weer   mag   deelnemen aan   het   verkeer,   het   CBR   kan   uw   rijbewijs,   na   onderzoek,   ongeldig   verklaren.   Daarmee   lopen   het bestuursrecht   en   het   strafrecht   door   elkaar   heen.   Het   is   zeer   belangrijk   dat   dit   onder   de   aandacht   van   de strafrechter   wordt   gebracht   ook   omdat   indien   binnen   een   periode   van   vijf   jaar   tot   tweemaal   toe   sprake   is van   een   veroordeling   wegens   het   besturen   van   een   motorrijtuig   onder   invloed   van   alcohol   (promillage twee   keer   minimaal   1,3)   het   rijbewijs   van   rechtswege   ongeldig   wordt   verklaard.   Om   het   rijbewijs   dan weer te kunnen verkrijgen moet opnieuw examen worden gedaan. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Verkeersrecht
Het   verkeersrecht   is   een   veelomvattend   rechtsgebied en    kan    worden    bezien    vanuit    een    groot    aantal juridische invalshoeken.  In   het   geval   van   een   aanrijding   tussen   bijvoorbeeld twee   auto’s   komt   veelal   de   schuldvraag   aan   de   orde. Echter     die     schuldvraag     kan     enerzijds     betrekking hebben   op   de   civiele   aansprakelijk   (wie   wordt   geacht de     schade     te     vergoeden     ?),     anderzijds     op     de strafrechtelijke       schuldvraag       (wie       heeft       een strafrechtelijke regel overtreden ?). Maar   ook   het   bestuursrecht   kan   aan   de   orde   komen   als het    verkeersrecht    wordt    genoemd.    Want    wordt    een regel    overtreden    (er    wordt    bijvoorbeeld    te    hard gereden),    dan    kan    een    sanctie    worden    opgelegd. Echter   die   sanctie,   die   veelal   bestaat   uit   de   betaling van   een   geldsom   en   moet   worden   voldaan   aan   het Centraal   Justieel   Incassobureau ,    is    juridisch    gezien   in    beginsel    een    bestuursrechtelijke    sanctie    op    de begane    overtreding    en    raakt    niet    het    strafrecht, hoewel   veelal   wordt   gesproken   over   een   bekeuring   of een boete. Anders   is   het   wanneer   de   overtreding   als   te   ernstig wordt     aangemerkt.     In     die     situatie     wordt     het bestuursrecht    niet    toereikend    geacht    en    kan    een strafrechtelijke   afdoening   volgen.   Veelal   volgt   dan   een zitting bij de rechter. Bij    de    invordering   (ook    wel    overgifte    genoemd)    van het    rijbewijs    (meestal     door     de     politie)     lopen     het   bestuursrecht    en    het    strafrecht    veelal    door    elkaar heen. Het    rijbewijs    wordt    namelijk    beschouwd    als    een vergunning   om   motorrijtuigen   te   mogen   besturen.   Als wordt   vermoed   dat   niet   meer   aan   de   vereisten   van   de vergunning   wordt   voldaan,   kan   de   overgifte   van   het rijbewijs   worden   gevorderd.   Dat   kan   er   vervolgens   toe leiden   dat   het   Centraal   Bureau   Rijvaardigheidsbewijzen ( CBR )    overgaat     tot     het     verrichten     van     een     nader   onderzoek   naar   de   rijgeschiktheid   of   de   verplichting oplegt deel te nemen aan een cursus. Wordt   besloten   dat   u   moet   deelnemen   aan   een   cursus dan   gaat   het   om   een   (korte)   cursus   over   alcohol   in   het verkeer     ((L)EMA).     Bij     niet     alcohol     gerelateerde aangelegenheden    kan    het    CBR    besluiten    dat    moet worden   deelgenomen   aan   de   cursus   over   verantwoord rijgedrag (EMG). Wordt   de   cursus   op   positieve   wijze   afgerond,   dan   is daarmee    het    bestuursrechtelijke    traject    feitelijk    ten einde. Heeft    het    CBR    de    bedoeling    dat    daadwerkelijk    een onderzoek    wordt    verricht    naar    de    rijgeschiktheid, bijvoorbeeld   indien   een   motorrijtuig   is   bestuurd   met   te veel   alcohol   op,   dan   bent   u   in   beginsel   gehouden   mee te   werken   aan   dit   onderzoek.   Bij   weigering   wordt   het rijbewijs    ongeldig    verklaard.    Het    onderzoek    wordt veelal    verricht    door    een    psychiater    en    ook    zal    een bloedonderzoek      volgen.      Tegen      de      uiteindelijke beslissing   van   het   CBR   kunt   u,   indien   u   het   daar   niet mee   eens   bent,   bezwaar   maken.   Ons   kantoor   kan   u daarin bijstaan en nader adviseren. Wordt   met   te   veel   alcohol   een   motorrijtuig   bestuurd, dan      wordt      óók      een      strafbaar      feit      gepleegd ( overtreding    artikel    8    WVW ).     Dit     zal     bij     een   geconstateerd   promillage   van   meer   dan   1,3   in   ieder geval   leiden   tot   invordering   van   het   rijbewijs.   Dat   geldt ook    als    als    de    maximumsnelheid   met   50   kilometer of meer   is   overschreden.   De   officier   van   beslist   alsdan   (binnen   10   dagen)   of   het rijbewijs   wordt   teruggegeven   of   wordt   ingehouden   tot de   zaak   voor   de   rechter   wordt   gebracht.   Beslist   de officier    van    justitie    dat    het    rijbewijs    niet    wordt teruggegeven,      dan      kan      een      klaagschrift      wordt   ingediend   bij   de   rechtbank.   Het   is   dan   aan   de   rechter te   bepalen   of   u   het   rijbewijs   (voorlopig)   terugkrijgt. Daarvan    kan    bijvoorbeeld    sprake    zijn    als    u    het rijbewijs   dringend   nodig   heeft   voor   uw   werk.   Beslist   de rechter   negatief   op   het   klaagschrift,   dan   moet   worden gewacht   tot   de   uiteindelijke   rechtszitting   voordat   een beslissing    wordt    genomen    over    het    al    dan    niet terugkrijgen van het rijbewijs. Op   deze   rechtszitting   zal   de   officier   van   justitie   een   eis formuleren   die   al   dan   niet   wordt   overgenomen   door   de rechter.   De   eis   is   afhankelijk   van   de   mate   van   de   ernst van   de   overtreding,   maar   bestaat   meestal   uit   een   forse geldboete       gecombineerd       met       (voorwaardelijke) ontzegging    van    de    rijbevoegdheid     voor     één     of   meerdere      maanden      met      daaraan      een      proeftijd verbonden    (in    geval    van    voorwaardelijke    ontzegging rijbevoegdheid). Echter   beslist   de   strafrechter   dat   u   uw   rijbewijs   weer terugkrijgt,   dan   raakt   dat   niet   de   beslissing   van   het   CBR. Met   andere   woorden,   de   strafrechter   kan   besluiten   dat   u weer   mag   deelnemen   aan   het   verkeer,   het   CBR   kan   uw rijbewijs,    na    onderzoek,    ongeldig    verklaren.    Daarmee lopen   het   bestuursrecht   en   het   strafrecht   door   elkaar heen. Het   is   zeer   belangrijk   dat   dit   onder   de   aandacht   van   de strafrechter    wordt    gebracht    ook    omdat    indien    binnen een   periode   van   vijf   jaar   tot   tweemaal   toe   sprake   is   van een     veroordeling     wegens     het     besturen     van     een motorrijtuig   onder   invloed   van   alcohol   (promillage   twee keer     minimaal     1,3)     het     rijbewijs     van     rechtswege ongeldig   wordt   verklaard.   Om   het   rijbewijs   dan   weer   te kunnen     verkrijgen     moet     opnieuw     examen     worden gedaan. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl