Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing
In    artikel    1:254    BW    is    onder    meer    bepaald    dat    minderjarigen    (jonger    dan    18    jaar)    onder    toezicht   kunnen   worden   gesteld   in   het   geval   dat   de   minderjarige   zodanig   opgroeit   dat   hij   in   zijn   ontwikkeling ernstig   wordt   bedreigd   en   de   zorg   om   die   bedreiging   weg   te   nemen   door   de   ouders   niet   of   onvoldoende wordt geaccepteerd. Het   is   een   jeugdrechtelijke   beschermingsmaatregel   die   feitelijk   als   doel   heeft   om   te   bewerkstelligen   dat de    situatie    waarin    de    jeugdige    verkeert    wordt    gewijzigd    en    de    zorgen    die    zijn    gerezen    worden weggenomen.   Wettelijke   uitgangspunt   is   dat   Raad   voor   de   Kinderbescherming   dient   te   verzoeken   om een ondertoezichtstelling. Veelal   gaat   aan   een   ondertoezichtstelling   een   melding   aan   de   organisatie   “Veilig   Thuis”   (voorheen   AMK) vooraf.   Sinds   de   invoering   van   de   Jeugdwet   kan   het   ook   zijn   dat   een   medewerker   van   een   wijkteam zorgen uit. Maakt   een   derde   zich   zorgen   over   kind   woonachtig   in   haar   omgeving,   of   bijvoorbeeld   een   kind   van   een familielid   dan   kan   contact   worden   opgenomen   met   de   organisatie   “Veilig   Thuis”.   Een   medewerker   van deze   organisatie   zal   veelal   een   bezoek   brengen   aan   het   huisadres   van   het   kind.   Er   zal   dan   worden gesproken   met   de   ouders   van   het   kind   en   worden   beoordeeld   of   nader   onderzoek   noodzakelijk   is   of   dat dat   extra   begeleiding   volstaat.   Is   nader   onderzoek   gewenst,   dan   wordt   dit   gemeld   bij   de   Raad   voor   de Kinderbescherming   waarvan   een   medewerker   een   onderzoek   zal   doen   naar   de   gezinssituatie.   Dit onderzoek   kan   leiden   tot   een   verzoek   ondertoezichtstelling   bij   de   kinderrechter,   maar   soms   volstaat extra   hulp   en   begeleiding   (het   vrijwillige   traject).   Wordt   een   dergelijk   verzoek   gedaan   dan   volgt   een zitting   bij   de   kinderrechter.   Aan   de   hand   van   de   rapportage   van   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming dient   hij/zij   te   oordelen   of   een   ondertoezichtstelling   noodzakelijk   en   wenselijk   is.   Ter   zitting   kunt   u   zich overigens laten vertegenwoordigen door een advocaat. Wordt   de   ondertoezichtstelling   uitgesproken   dan   is   dat   veelal   voor   een   jaar.   Gedurende   dat   jaar   is   de bedoeling   dat   de   ouder   en   het   kind   samen   met   een   medewerker   van   een   gecertificeerde   instelling (voorheen     een     gezinsvoogd     van     Bureau     Jeugdzorg)     toewerken     naar     een     situatie     waardoor begeleiding/toezicht    niet    meer    nodig    is.    Maar    soms    lukt    dat    niet    binnen    een    jaar    en    wordt    de ondertoezichtstelling   verlengd.   De   ondertoezichtstelling   leidt   er   niet   toe   dat   ouders   het   gezag   over   hun kind   kwijtraken.   Wel   kan   het   gezag   enigszins   worden   beperkt   omdat   de   gecertificeerde   instelling bevoegd   is   (vaak   in   het   uiterste   geval),   schriftelijke   aanwijzingen   te   geven   waartegen   overigens bezwaar kan worden gemaakt bij de rechter (er geldt een korte termijn van twee weken). In    een    aantal    gevallen    wordt    de    situatie    bij    het    kind    thuis    dusdanig    ernstig    ingeschat    dat    de kinderrechter   ook   wordt   gevraagd   de   minderjarige   uit   huis   te   plaatsen.   De   wettelijke   basis   is   te   vinden in    artikel    1:265b    BW    en    de    Jeugdwet.    Een    uithuisplaatsing    is    een    indringende    maatregel,    voor    zowel   kind   als   ouders.   De   uithuisplaatsing   kan   op   diverse   wijzen   worden   vormgegeven   en   is   mede   afhankelijk van   de   toestand   van   het   kind.   Veelal   wordt   eerst   onderzocht   of   het   kind   in   een   zogeheten   netwerkgezin (grootouders,   tante,   oom   e.a.)   kan   worden   geplaatst.   Is   die   mogelijkheid   niet   aanwezig,   dan   zal   het kind   worden   geplaatst   in   een   pleeggezin.   In   een   aantal   gevallen   is   het   echter   noodzakelijk   dat   het   kind in   een   jeugdzorginstelling   wordt   geplaatst   (gesloten   plaatsing).   In   het   laatste   geval   krijgt   het   kind automatisch een ‘eigen’ advocaat toegewezen die de belangen van het kind behartigt. Bij   uithuisplaatsing   dient   doel   te   blijven   dat   het   kind   uiteindelijk   weer   terugkeert   naar   zijn   ouders.   Mede om   die   reden   kan   de   uithuisplaatsing   door   de   rechter   worden   bevolen   voor   de   maximale   duur   van   één jaar.   Na   dat   jaar   kan   de   rechter   beslissen   dat   de   uithuisplaatsing   moet   worden   verlengd,   maar   niet eerder    dan    nadat    de    ouders    hierover    zijn    gehoord    en    de    gecertificeerde    instelling    nader    heeft gerapporteerd. De    ondertoezichtstelling    en    meer    in    het    bijzonder    de    uithuisplaatsing    zijn    zéér    indringende jeugdrechtelijke   maatregelen   die   grote   emotionele   invloed   hebben   op   kind   en   ouders.   Mocht   u   behoefte hebben   aan   juridische   bijstand,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   op   te   nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing
In    artikel    1:254    BW    is    onder    meer    bepaald    dat minderjarigen   (jonger   dan   18   jaar)   onder   toezicht   kunnen     worden     gesteld     in     het     geval     dat     de minderjarige     zodanig     opgroeit     dat     hij     in     zijn ontwikkeling   ernstig   wordt   bedreigd   en   de   zorg   om   die bedreiging    weg    te    nemen    door    de    ouders    niet    of onvoldoende wordt geaccepteerd. Het   is   een   jeugdrechtelijke   beschermingsmaatregel   die feitelijk   als   doel   heeft   om   te   bewerkstelligen   dat   de situatie   waarin   de   jeugdige   verkeert   wordt   gewijzigd   en de    zorgen    die    zijn    gerezen    worden    weggenomen. Wettelijke     uitgangspunt     is     dat     Raad     voor     de Kinderbescherming     dient     te     verzoeken     om     een ondertoezichtstelling. Veelal   gaat   aan   een   ondertoezichtstelling   een   melding aan    de    organisatie    “Veilig    Thuis”    (voorheen    AMK) vooraf.   Sinds   de   invoering   van   de   Jeugdwet   kan   het ook   zijn   dat   een   medewerker   van   een   wijkteam   zorgen uit. Maakt   een   derde   zich   zorgen   over   kind   woonachtig   in haar    omgeving,    of    bijvoorbeeld    een    kind    van    een familielid   dan   kan   contact   worden   opgenomen   met   de organisatie   “Veilig   Thuis”.   Een   medewerker   van   deze organisatie    zal    veelal    een    bezoek    brengen    aan    het huisadres   van   het   kind.   Er   zal   dan   worden   gesproken met   de   ouders   van   het   kind   en   worden   beoordeeld   of nader    onderzoek    noodzakelijk    is    of    dat    dat    extra begeleiding   volstaat.   Is   nader   onderzoek   gewenst,   dan wordt      dit      gemeld      bij      de      Raad      voor      de Kinderbescherming     waarvan     een     medewerker     een onderzoek zal doen naar de gezinssituatie. Dit      onderzoek      kan      leiden      tot      een      verzoek ondertoezichtstelling   bij   de   kinderrechter,   maar   soms volstaat    extra    hulp    en    begeleiding    (het    vrijwillige traject).   Wordt   een   dergelijk   verzoek   gedaan   dan   volgt een   zitting   bij   de   kinderrechter.   Aan   de   hand   van   de rapportage   van   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming dient   hij/zij   te   oordelen   of   een   ondertoezichtstelling noodzakelijk   en   wenselijk   is.   Ter   zitting   kunt   u   zich overigens laten vertegenwoordigen door een advocaat. Wordt   de   ondertoezichtstelling   uitgesproken   dan   is   dat veelal    voor    een    jaar.    Gedurende    dat    jaar    is    de bedoeling   dat   de   ouder   en   het   kind   samen   met   een medewerker      van      een      gecertificeerde      instelling (voorheen    een    gezinsvoogd    van    Bureau    Jeugdzorg) toewerken         naar         een         situatie         waardoor begeleiding/toezicht   niet   meer   nodig   is.   Maar   soms   lukt dat      niet      binnen      een      jaar      en      wordt      de ondertoezichtstelling verlengd. De   ondertoezichtstelling   leidt   er   niet   toe   dat   ouders   het gezag   over   hun   kind   kwijtraken.   Wel   kan   het   gezag enigszins    worden    beperkt    omdat    de    gecertificeerde instelling    bevoegd    is    (vaak    in    het    uiterste    geval), schriftelijke      aanwijzingen      te      geven      waartegen overigens   bezwaar   kan   worden   gemaakt   bij   de   rechter (er geldt een korte termijn van twee weken). In   een   aantal   gevallen   wordt   de   situatie   bij   het   kind thuis   dusdanig   ernstig   ingeschat   dat   de   kinderrechter ook    wordt    gevraagd    de    minderjarige    uit    huis    te plaatsen.   De   wettelijke   basis   is   te   vinden   in   artikel 1:265b   BW   en   de   Jeugdwet.   Een   uithuisplaatsing   is een indringende maatregel, voor zowel kind als ouders. De    uithuisplaatsing    kan    op    diverse    wijzen    worden vormgegeven   en   is   mede   afhankelijk   van   de   toestand van   het   kind.   Veelal   wordt   eerst   onderzocht   of   het   kind in    een    zogeheten    netwerkgezin    (grootouders,    tante, oom   e.a.)   kan   worden   geplaatst.   Is   die   mogelijkheid niet   aanwezig,   dan   zal   het   kind   worden   geplaatst   in een   pleeggezin.   In   een   aantal   gevallen   is   het   echter noodzakelijk    dat    het    kind    in    een    jeugdzorginstelling wordt    geplaatst    (gesloten    plaatsing).    In    het    laatste geval   krijgt   het   kind   automatisch   een   ‘eigen’   advocaat toegewezen die de belangen van het kind behartigt. Bij   uithuisplaatsing   dient   doel   te   blijven   dat   het   kind uiteindelijk   weer   terugkeert   naar   zijn   ouders.   Mede   om die    reden    kan    de    uithuisplaatsing    door    de    rechter worden   bevolen   voor   de   maximale   duur   van   één   jaar. Na     dat     jaar     kan     de     rechter     beslissen     dat     de uithuisplaatsing    moet    worden    verlengd,    maar    niet eerder   dan   nadat   de   ouders   hierover   zijn   gehoord   en de gecertificeerde instelling nader heeft gerapporteerd. De   ondertoezichtstelling   en   meer   in   het   bijzonder   de uithuisplaatsing   zijn   zéér   indringende   jeugdrechtelijke maatregelen   die   grote   emotionele   invloed   hebben   op kind     en     ouders.     Mocht     u     behoefte     hebben     aan juridische   bijstand,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl