Consumentenrecht
Het     consumentenrecht     omvat     het     geheel     van     regelgeving     met     betrekking     tot     en     veelal     ter   bescherming van de zogenoemde “zwakkere” partij;  de consument genoemd. Ter    bescherming    van    de    consument    is    een    groot    aantal    regels    van    kracht    en    kunnen    worden teruggevonden   in   vele   wetten,   in   het   bijzonder   het   Burgerlijk   Wetboek   (Boeken   6   en   7).   Zo   vinden   we in   Boek   6   Burgerlijk   Wetboek   (BW)   de   algemene   regels   met   betrekking   tot   algemene   voorwaarden   en in   Boek   7   BW   de   bijzondere   regels   die   gelden   voor   de   koop   van   goederen   of   zaken.   De   regels   in   Boek   7 zijn   veelal   dwingend   omschreven,   wat   betekent   dat   van   deze   regels   in   een   overeenkomst   of   in algemene voorwaarden, niet mag worden afgeweken. Maar   ook   Europese   regelgeving   krijgt   steeds   een   grotere   invloed   op   het   consumentenrecht.   Te   wijzen valt    bijvoorbeeld    op    de    zogenoemde    koop    op    afstand    (kort    gezegd:    kopen    via    internet).    Er    is    thans   regelgeving   van   kracht   die   de   consument   voor   deze   bijzondere   koop   (op   afstand)   grote   bescherming biedt.   Zo   biedt   de   wet   de   mogelijkheid   deze   koop   op   afstand,   na   het   sluiten   van   de   overeenkomst, binnen een bepaalde termijn te ontbinden. Veelal   doen   zich   geen   problemen   voor   bij   de   koop   van   een   zaak.   Er   wordt   een   brood   gekocht,   de   prijs wordt    voldaan    en    daarmee    is    de    koopovereenkomst    gesloten    en    afgewikkeld.    Anders    is    het    als bijvoorbeeld   een   televisie   wordt   gekocht   die   na   één   jaar   defect   raakt.   Soms   kan   een   beroep   worden gedaan   op   de   door   de   winkelier   verstrekte   garantie,   maar   daarvan   is   echter   niet   altijd   sprake.   De   wet biedt    in    die    gevallen    uitsluitsel.    Uitgangspunt    is    namelijk    dat    de    afgeleverde    zaak    (de    televisie)   aan     de     overeenkomst     moet     beantwoorden     (artikel     7:17     BW).     Met     andere     woorden,     welke   eigenschappen   mogen   worden   verwacht   van   een   televisie   op   het   moment   dat   deze   wordt   gekocht   ?   Dit zal   enerzijds   afhangen   van   de   mededelingen   die   worden   gedaan   door   de   verkopende   partij,   maar   ook bijvoorbeeld   van   de   prijs   van   de   televisie.   Van   een   televisie   die   voor   een   zéér   lage   prijs   is   gekocht   zal minder mogen worden verwacht, dan voor een televisie gekocht voor een zéér hoge prijs. In   het   geval   de   afgeleverde   zaak   niet   beantwoordt   aan   de   overeenkomst   kan   de   consument,   aldus artikel   7:21   BW,   onder   meer   herstel   van   deze   zaak   van   de   verkoper   vorderen.   Met   andere   woorden,   in die   situatie   kan   de   consument   vorderen   dat   het   defect,   al   dan   niet   geheel   kosteloos,   door   de   verkoper wordt   hersteld.   Daarbij   is   geenszins   van   belang   of   de   garantietermijn   al   is   verstreken. Wilt    u    als    zijnde    consument    of    ondernemer    meer    informatie    over    het    consumentenrecht,    of    uw specifieke rechten, dan wel plichten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Consumentenrecht
Het     consumentenrecht     omvat     het     geheel     van regelgeving     met     betrekking     tot     en     veelal     ter bescherming   van   de   zogenoemde   “zwakkere”   partij;     de consument genoemd. Ter   bescherming   van   de   consument   is   een   groot   aantal regels   van   kracht   en   kunnen   worden   teruggevonden   in vele   wetten,   in   het   bijzonder   het   Burgerlijk   Wetboek (Boeken   6   en   7).   Zo   vinden   we   in   Boek   6   Burgerlijk Wetboek   (BW)   de   algemene   regels   met   betrekking   tot algemene   voorwaarden   en   in   Boek   7   BW   de   bijzondere regels   die   gelden   voor   de   koop   van   goederen   of   zaken. De   regels   in   Boek   7   zijn   veelal   dwingend   omschreven, wat   betekent   dat   van   deze   regels   in   een   overeenkomst of     in     algemene     voorwaarden,     niet     mag     worden afgeweken. Maar    ook    Europese    regelgeving    krijgt    steeds    een grotere   invloed   op   het   consumentenrecht.   Te   wijzen valt   bijvoorbeeld   op   de   zogenoemde    koop   op   afstand   (kort     gezegd:     kopen     via     internet).     Er     is     thans regelgeving   van   kracht   die   de   consument   voor   deze bijzondere   koop   (op   afstand)   grote   bescherming   biedt. Zo   biedt   de   wet   de   mogelijkheid   deze   koop   op   afstand, na    het    sluiten    van    de    overeenkomst,    binnen    een bepaalde termijn te ontbinden. Veelal   doen   zich   geen   problemen   voor   bij   de   koop   van een   zaak.   Er   wordt   een   brood   gekocht,   de   prijs   wordt voldaan   en   daarmee   is   de   koopovereenkomst   gesloten en   afgewikkeld.   Anders   is   het als   bijvoorbeeld   een   televisie wordt   gekocht   die   na   één   jaar defect   raakt.   Soms   kan   een beroep   worden   gedaan   op   de door   de   winkelier   verstrekte garantie,   maar   daarvan   is   echter   niet   altijd   sprake.   De wet   biedt   in   die   gevallen   uitsluitsel.   Uitgangspunt   is namelijk   dat   de   afgeleverde   zaak   (de   televisie) aan   de   overeenkomst   moet   beantwoorden    (artikel 7:17   BW).   Met   andere   woorden,   welke   eigenschappen mogen    worden    verwacht    van    een    televisie    op    het moment dat deze wordt gekocht ? Dit   zal   enerzijds   afhangen   van   de   mededelingen   die worden   gedaan   door   de   verkopende   partij,   maar   ook bijvoorbeeld   van   de   prijs   van   de   televisie.   Van   een televisie   die   voor   een   zéér   lage   prijs   is   gekocht   zal minder     mogen     worden     verwacht,     dan     voor     een televisie gekocht voor een zéér hoge prijs. In   het   geval   de   afgeleverde   zaak   niet   beantwoordt   aan de   overeenkomst   kan   de   consument,   aldus   artikel   7:21 BW,    onder    meer    herstel    van    deze    zaak    van    de verkoper   vorderen.   Met   andere   woorden,   in   die   situatie kan   de   consument   vorderen   dat   het   defect,   al   dan   niet geheel    kosteloos,    door    de    verkoper    wordt    hersteld. Daarbij       is       geenszins       van       belang       of       de garantietermijn  al is verstreken. Wilt    u    als    zijnde    consument    of    ondernemer    meer informatie     over     het     consumentenrecht,     of     uw specifieke   rechten,   dan   wel   plichten,   verzoeken   wij   u contact met ons op te nemen. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl