ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Het   appartementsrecht   omvat   het   geheel   van   regels   dat   de   verhoudingen   regelt   tussen   de   eigenaar   van   -   kort   gezegd   - een   appartement(recht)   en   de   vereniging   van   eigenaren,   ook   wel   de   VvE   genoemd   en   de   appartements(recht)eigenaren onderling. De regels zijn hoofdzakelijk neergelegd in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Veelal   wordt   gesproken   over   het   kopen   van   een   appartement,   echter   dat   is   juridisch   niet   juist.   Gekocht   wordt   namelijk   het appartements recht .   De   eigenaar   van   het   appartementsrecht   is   mede-eigenaar   van   het   gehele   appartementencomplex   en heeft   daarnaast   het   exclusieve   gebruiksrecht   van   het   appartement.   Omdat   sprake   is   van   mede-eigendom   en   iedere appartementseigenaar   gebruik   mag   maken   van   de   gemeenschappelijke   zaken   (liftt,   galerij,   gangen    etcetera),    heeft    de   wetgever    de    figuur    van    de    Vereniging    van    Eigenaars    in    het    leven    geroepen    (VvE).    Door    de    aankoop   en   levering   van   het appartementsrecht wordt de appartementseigenaar van rechtswege lid van deze vereniging. Het   lid   zijn   van   deze   vereniging   brengt   een   aantal   verplichtingen   met   zich   mee.   De   meest   verstrekkende   verplichting   is   het voldoen   van   een   veelal   maandelijkse   financiële   bijdrage   aan   de   vereniging.   Deze   bijdragen   worden   over   het   algemeen    de   servicekosten   of   voorschotbijdragen   genoemd. De     bijdragen     worden     beheerd     door     het     bestuur     van     de     VvE.     Dit     bestuur     kan     (mede)     bestaan     uit bewoners/appartementseigenaren,   maar   vaak   is   het   bestuur   een   professionele   organisatie.   Het   bestuur   wordt   benoemd door   de   vergadering   van   eigenaars   en   heeft   voor   belangrijke   besluiten   een   machtiging   nodig   van   de   vergadering.   In   ieder geval   eenmaal   per   jaar   legt   het   bestuur   in   een   vergadering   verantwoording   af   aan   de   appartementseigenaren   over   het gevoerde   beleid   en   zal   een   begroting   ter   goedkeuring   worden   voorgelegd.   Het   is   dus   voor   de   appartementseigenaren   van belang   aanwezig   te   zijn   tijdens   deze   vergadering.   Immers   in   deze   vergadering   wordt   ook   beslist   over   de   hoogte   van   de maandelijks   te   betalen   bijdrage   (servicekosten).   En   indien   “groot”   onderhoud   wordt   gepland   en   de   financiën   van   de vereniging    hiertoe    (nog)    niet    toereikend    zijn,    zullen    deze    extra    kosten    moeten    worden    gedragen    door    de appartementseigenaren   gezamenlijk.   Dat   zijn   dus   extra   kosten   naast   de   maandelijkse   bijdrage.   Tijdens   een   vergadering kan de appartementseigenaar zijn of haar mening kenbaar maken. Naast    de    regels    die    zijn    neergelegd    in    het    Boek    5    van    het    Burgerlijk    Wetboek    worden    de    verhoudingen    tussen    de appartementseigenaren    en    de    VvE    geregeld    in    een    zogenoemde    splitsingsakte .    Deze    akte    moet    op    haar    beurt    weer    een   reglement    bevatten,    het    splitsingsreglement    genoemd    (over    het    algemeen    een    standaard    model).    Dit    reglement    zal    onder   meer    inhouden    dat    een    VvE    moet    worden    opgericht.    Deze    oprichting    van    de    VvE    is    weer    geregeld    in    de    statuten .    En    die statuten   bevatten   op   haar   beurt   weer   bepalingen   betreffende   de   te   betalen   voorschotbijdragen   en   de   wijze   van   bijeenroeping   van    de    vergadering.    Verder    zal,    voor    de    dagelijkse    gang    van    zaken,    een    huishoudelijk    reglement    worden    vastgesteld   door de   VvE.   Hierin   zullen   bepalingen   zijn   opgenomen   over   bijvoorbeeld   de   kleur   van   zonwering,   de   wijze   van   gebruik   van gemeenschappelijke zaken en soorten vloeren die in een woning mogen worden gelegd. Het   appartementsrecht   omvat   een   geheel   van   regels.   Heeft   u   vragen   of   wenst   u   advies,   dan   wel   bijstand   in   een   procedure (als appartementseigenaar of VvE), verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Appartementsrecht
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Het   appartementsrecht   omvat   het   geheel   van   regels dat   de   verhoudingen   regelt   tussen   de   eigenaar   van   - kort   gezegd   -   een   appartement(recht)   en   de   vereniging van    eigenaren,    ook    wel    de    VvE    genoemd    en    de appartements(recht)eigenaren   onderling.   De   regels   zijn hoofdzakelijk   neergelegd   in   Boek   5   van   het   Burgerlijk Wetboek. Veelal    wordt    gesproken    over    het    kopen    van    een appartement,   echter   dat   is   juridisch   niet   juist.   Gekocht wordt    namelijk    het    appartements recht .    De    eigenaar van   het   appartementsrecht   is   mede-eigenaar   van   het gehele   appartementencomplex   en   heeft   daarnaast   het exclusieve   gebruiksrecht   van   het   appartement.   Omdat sprake       is       van       mede-eigendom       en       iedere appartementseigenaar    gebruik    mag    maken    van    de gemeenschappelijke     zaken     (liftt,     galerij,     gangen   etcetera),      heeft      de      wetgever      de      figuur      van      de   Vereniging     van     Eigenaars     in     het     leven     geroepen   (VvE).      Door      de      aankoop     en     levering     van     het appartementsrecht   wordt   de   appartementseigenaar   van rechtswege lid van deze vereniging. Het    lid    zijn    van    deze    vereniging    brengt    een    aantal verplichtingen   met   zich   mee.   De   meest   verstrekkende verplichting   is   het   voldoen   van   een   veelal   maandelijkse financiële   bijdrage   aan   de   vereniging.   Deze   bijdragen worden    over    het    algemeen     de     servicekosten     of   voorschotbijdragen   genoemd. De   bijdragen   worden   beheerd   door   het   bestuur   van   de VvE.      Dit      bestuur      kan      (mede)      bestaan      uit bewoners/appartementseigenaren,    maar    vaak    is    het bestuur    een    professionele    organisatie.    Het    bestuur wordt   benoemd   door   de   vergadering   van   eigenaars   en heeft   voor   belangrijke   besluiten   een   machtiging   nodig van   de   vergadering.   In   ieder   geval   eenmaal   per   jaar legt   het   bestuur   in   een   vergadering   verantwoording   af aan    de    appartementseigenaren    over    het    gevoerde beleid   en   zal   een   begroting   ter   goedkeuring   worden voorgelegd.   Het   is   dus   voor   de   appartementseigenaren van   belang   aanwezig   te   zijn   tijdens   deze   vergadering. Immers   in   deze   vergadering   wordt   ook   beslist   over   de hoogte     van     de     maandelijks     te     betalen     bijdrage (servicekosten).    En    indien    “groot”    onderhoud    wordt gepland    en    de    financiën    van    de    vereniging    hiertoe (nog)   niet   toereikend   zijn,   zullen   deze   extra   kosten moeten          worden          gedragen          door          de appartementseigenaren   gezamenlijk.   Dat   zijn   dus   extra kosten    naast    de    maandelijkse    bijdrage.    Tijdens    een vergadering   kan   de   appartementseigenaar   zijn   of   haar mening kenbaar maken. Naast   de   regels   die   zijn   neergelegd   in   het   Boek   5   van   het Burgerlijk   Wetboek   worden   de   verhoudingen   tussen   de appartementseigenaren     en     de     VvE     geregeld     in     een   zogenoemde    splitsingsakte .    Deze    akte    moet    op    haar   beurt         weer         een         reglement         bevatten,         het   splitsingsreglement    genoemd    (over    het    algemeen    een   standaard      model).      Dit      reglement      zal      onder      meer   inhouden     dat     een     VvE     moet     worden     opgericht.     Deze   oprichting    van    de    VvE    is    weer    geregeld    in    de    statuten .   En    die   statuten   bevatten   op   haar   beurt   weer   bepalingen betreffende   de   te   betalen   voorschotbijdragen   en   de   wijze van   bijeenroeping    van    de    vergadering.    Verder    zal,    voor   de     dagelijkse     gang     van     zaken,     een     huishoudelijk   reglement     worden     vastgesteld    door    de    VvE.    Hierin zullen   bepalingen   zijn   opgenomen   over   bijvoorbeeld   de kleur     van     zonwering,     de     wijze     van     gebruik     van gemeenschappelijke   zaken   en   soorten   vloeren   die   in   een woning mogen worden gelegd. Het    appartementsrecht    omvat    een    geheel    van    regels. Heeft   u   vragen   of   wenst   u   advies,   dan   wel   bijstand   in   een procedure   (als   appartementseigenaar   of   VvE),   verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.