Alimentatierecht
Het   alimentatierecht   is   een   onderdeel   van   het   familierecht.   Als   wordt   gesproken   over   alimentatie, dan   wordt   bedoeld   de   partner-   of   kinderalimentatie.   In   juridische   termen   wordt   gesproken   over een onderhoudsbijdrage. Het woord alimentatie komt in de wet eigenlijk niet voor. Of   aanspraak   kan   worden   gemaakt   op   een   vorm   van   alimentatie   en   onder   welke   omstandigheden is   in   de   wet   bepaald   (boek   1   van   het   Burgerlijk   Wetboek).   Zo   is   bijvoorbeeld   in   de   wet   bepaald dat   na   een   echtscheiding   de   ouder   waar   de   kinderen   niet   wonen,   onderhoudsplichtig   is   voor   deze kinderen.    Er    bestaat    in    die    situatie    dus    een    wettelijke    plicht    om    de    kinderen    (mede)    te onderhouden.    Tot    welk    bedrag    is    echter    niet    in    de    wet    bepaald.    Voor    de    berekening    van alimentatie   zijn   de   zogeheten   Trema-normen   vaak   leidend.   Deze   normen   zijn   ontwikkeld   door   de rechtspraak   en   werden   aanvankelijk   gepubliceerd   in   het   Tijdschrift   voor   de   rechterlijke   macht (Trema). Als    vaststaat    dat    er    een    plicht    bestaat    tot    het    voldoen    van    een    onderhoudsbijdrage    of kinderalimentatie ,    dan    moet    vervolgens    met    behulp    van    de    Trema-normen    worden    bepaald    wat   het    maximale    bedrag    is    dat    moet    worden    betaald    (de    behoefte )    en    of    dit    bedrag    ook    kan    worden   betaald   (de   draagkracht).   Om   de   behoefte   in   verband   met   kinderalimentatie   te   berekenen   is   het gezinsinkomen   ten   tijde   van   de   echtscheiding,   het   aantal   kinderen   en   hun   leeftijd   bepalend,   maar is   ook   van   het   belang   het   kindgebonden   budget   dat   ten   tijde   van   het   huwelijk   werd   ontvangen.     Aan   de   hand   van   een   tabel   kan   op   basis   van   deze   gegevens   de   maximale   behoefte   worden afgeleid.    Is    de    behoefte    eenmaal    vastgesteld,    dan    moet    worden    bezien    wat    de    draagkracht    is   van   de   onderhoudsplichtige.   Hierbij   is   uitgangspunt   dat   de   onderhoudsplichtige   minimaal   moet kunnen   beschikken   over   een   inkomen   op   bijstandsniveau.   Is   dit   inkomen   hoger   dan   is   er   in principe   draagkracht   om   alimentatie   te   voldoen.   Echter   niet   alleen   wordt   rekening   gehouden   met de   hoogte   van   het   inkomen,   maar   bijvoorbeeld   ook   met   relevante   lasten      voor   zover   deze   (als uitgangspunt    de    aanvaardbaarheidstoets    kunnen    doorstaan.    Moet    na    een    echtscheiding bijvoorbeeld   op   schulden   worden   afgelost   dan   kan   dat   invloed   hebben   op   de   draagkracht.   Gevolg daarvan   kan   zijn   dat   er   geen   draagkracht   aanwezig   is   om   aan   de   onderhoudsplicht   te   voldoen, hoewel   er   altijd   wel   vanuit   wordt   gegaan   dat   per   kind   een   minimale   bedrage   van   €   25,–   per maand betaald moet kunnen worden. Omdat   bij   de   berekening   van   alimentatie   met   vele   financiële   aspecten   rekening   moet   worden gehouden,   is   een   alimentatieberekening   dus   maatwerk.   Hierdoor   kan   het   dus   zijn   dat   personen met   een   gelijk   inkomen   niet   altijd   hetzelfde   alimentatiebedrag   voldoen   (of   geen   alimentatie kunnen voldoen). Van    partneralimentatie    kan    alleen    sprake    zijn    in    geval    sprake    is    geweest    van    een    huwelijk.    In   geval   van   beëindiging   van   bijvoorbeeld   een   samenlevingsovereenkomst   bestaat   geen   recht, evenmin plicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van de ander. De   berekening   van   de   partneralimentatie   is,   als   het   gaat   om   de   berekening   van   de   draagkracht, sinds   1   januari   2023   bijna   gelijk   aan   die   van   de   kinderalimentatie.   Er   is   nog   wel   een   verschil, namelijk   dat   bij   partneralimentatie   onder   omstandigheden   nog   rekening   kan   worden   gehouden met   andere   lasten   dan   bij   kinderalimentatie.   De   behoefte   (wat   moet   maximaal   worden   voldaan) wordt   zonder   meer   op   een   andere   wijze   berekend.   Als   vuistregel   wordt   vaak   gesteld   dat   60%   van het   totale   netto   gezinsinkomen   (minus   het   inkomen   dat   door   de   onderhoudsgerechtigde   wordt verdiend)   de   maximale   behoefte   is.   Maar   het   is   slechts   een   vuistregel   want   ook   de   welstand   van partijen    gedurende    het    huwelijk    kan    een    rol    spelen    en    bijvoorbeeld    ook    de    vraag    of    de onderhoudsgerechtigde     inkomen     kan     verwerven     (kan     werken).     Voorts     is     regel     dat kinderalimentatie   voorrang   heeft   boven   partneralimentatie.   Heeft   de   onderhoudsplichtige   dus   net voldoende   draagkracht   om   in   de   behoefte   van   de   kinderen   te   kunnen   voorzien,   dan   is   er   geen ruimte   meer   voor   partneralimentatie,   immers   er   hoeft   nooit   meer   te   worden   betaald   dan   de maximale draagkracht. Is   de   alimentatie   eenmaal   vastgesteld   dan   kan   een   wijziging   van   omstandigheden   er   toe   leiden dat     de     alimentatie     moet     worden     aangepast.     Een     voorbeeld     is     de     situatie     dat     de onderhoudsplichtige    niet    verwijtbaar    werkloos    raakt    waardoor    het    inkomen    en    daarmee    de draagkracht   wijzigt   (daalt).   Dan   kan   aan   de   rechtbank   worden   verzocht   de   alimentatie   opnieuw vast te stellen. Heeft    u    vragen    over    partner-    of    kinderalimentatie ,    de    berekening    ervan,    of    vermoedt    u    dat   de   omstandigheden   zijn   gewijzigd,   of   bent   u   betrokken   in   een   gerechtelijke   procedure,   neemt   u dan    gerust    geheel    vrijblijvend    contact    met    ons    op.    Op    de    pagina    veel    gestelde    vragen    kunt   overigens   nadere   informatie   vinden   over   alimentatie.   U   kunt   ook   HIER   klikken. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Alimentatierecht
Het     alimentatierecht     is     een     onderdeel     van     het familierecht.   Als   wordt   gesproken   over   alimentatie,   dan wordt    bedoeld    de    partner-    of    kinderalimentatie.    In juridische      termen      wordt      gesproken      over      een onderhoudsbijdrage.   Het   woord   alimentatie   komt   in   de wet eigenlijk niet voor. Of   aanspraak   kan   worden   gemaakt   op   een   vorm   van alimentatie   en   onder   welke   omstandigheden   is   in   de wet bepaald (boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Zo    is    bijvoorbeeld    in    de    wet    bepaald    dat    na    een echtscheiding   de   ouder   waar   de   kinderen   niet   wonen, onderhoudsplichtig   is   voor   deze   kinderen.   Er   bestaat   in die   situatie   dus   een   wettelijke   plicht   om   de   kinderen (mede)   te   onderhouden.   Tot   welk   bedrag   is   echter   niet in de wet bepaald. Voor   de   berekening   van   alimentatie   zijn   de   zogeheten Trema-normen     vaak     leidend.     Deze     normen     zijn ontwikkeld      door      de      rechtspraak      en      werden aanvankelijk    gepubliceerd    in    het    Tijdschrift    voor    de rechterlijke macht (Trema). Als   vaststaat   dat   er   een   plicht   bestaat   tot   het   voldoen van     een     onderhoudsbijdrage     of     kinderalimentatie ,   dan    moet    vervolgens    met    behulp    van    de    Trema- normen   worden   bepaald   wat   het   maximale   bedrag   is dat     moet     worden     betaald     (de     behoefte )     en     of     dit   bedrag ook kan worden betaald (de draagkracht). Om   de   behoefte   in   verband   met   kinderalimentatie   te berekenen    is    het    gezinsinkomen    ten    tijde    van    de echtscheiding,    het    aantal    kinderen    en    hun    leeftijd bepalend,     maar     is     ook     van     het     belang     het kindgebonden   budget   dat   ten   tijde   van   het   huwelijk werd   ontvangen.   Aan   de   hand   van   een   tabel   kan   op basis    van    deze    gegevens    de    maximale    behoefte worden afgeleid. Is   de   behoefte   eenmaal   vastgesteld,   dan   moet   worden bezien        wat        de        draagkracht       is        van        de   onderhoudsplichtige.    Hierbij    is    uitgangspunt    dat    de onderhoudsplichtige   minimaal   moet   kunnen   beschikken over   een   inkomen   op   bijstandsniveau.   Is   dit   inkomen hoger   dan   is   er   in   principe   draagkracht   om   alimentatie te voldoen. Echter   niet   alleen   wordt   rekening   gehouden   met   de hoogte   van   het   inkomen,   maar   bijvoorbeeld   ook   met relevante   lasten      voor   zover   deze   (als   uitgangspunt   de aanvaard-   baarheidstoets   kunnen   doorstaan.   Moet   na een    echtscheiding    bijvoorbeeld    op    schulden    worden afgelost     dan     kan     dat     invloed     hebben     op     de draagkracht.    Gevolg    daarvan    kan    zijn    dat    er    geen draagkracht   aanwezig   is   om   aan   de   onderhoudsplicht te   voldoen,   hoewel   er   altijd   wel   vanuit   wordt   gegaan dat   per   kind   een   minimale   bedrage   van   €   25,–   per maand betaald moet kunnen worden. Omdat    bij    de    berekening    van    alimentatie    met    vele financiële   aspecten   rekening   moet   worden   gehouden,   is een   alimentatieberekening   dus   maatwerk.   Hierdoor   kan het   dus   zijn   dat   personen   met   een   gelijk   inkomen   niet altijd    hetzelfde    alimentatiebedrag    voldoen    (of    geen alimentatie kunnen voldoen). Van     partneralimentatie     kan     alleen     sprake     zijn     in   geval   sprake   is   geweest   van   een   huwelijk.   In   geval   van     beëindiging    van    bijvoorbeeld    een    samenlevingsover- eenkomst   bestaat   geen   recht,   evenmin   plicht   om   te voorzien   in   de   kosten   van   het   levensonderhoud   van   de ander. De   berekening   van   de   partneralimentatie   is,   als   het gaat   om   de   berekening   van   de   draagkracht,   sinds   1 januari      2023      bijna      gelijk      aan      die      van      de kinderalimentatie.   Er   is   nog   wel   een   verschil,   namelijk dat   bij   partneralimentatie   onder   omstandigheden   nog rekening   kan   worden   gehouden   met   andere   lasten   dan bij kinderalimentatie. De     behoefte     bij     partneralimentatie     (wat     moet maximaal   worden   voldaan)   wordt   zonder   meer   op   een andere    wijze    berekend.    Als    vuistregel    wordt    vaak gesteld   dat   60%   van   het   totale   netto   gezinsinkomen (minus         het         inkomen         dat         door         de onderhoudsgerechtigde   wordt   verdiend)   de   maximale behoefte   is.   Maar   het   is   slechts   een   vuistregel   want   ook de   welstand   van   partijen   gedurende   het   huwelijk   kan een   rol   spelen   en   bijvoorbeeld   ook   de   vraag   of   de onderhoudsgerechtigde   inkomen   kan   verwerven   (kan werken). Voorts   is   regel   dat   kinderalimentatie   voorrang   heeft boven            partneralimentatie.            Heeft            de onderhoudsplichtige   dus   net   voldoende   draagkracht   om in   de   behoefte   van   de   kinderen   te   kunnen   voorzien, dan   is   er   geen   ruimte   meer   voor   partneralimentatie, immers   er   hoeft   nooit   meer   te   worden   betaald   dan   de maximale draagkracht. Is   de   alimentatie   eenmaal   vastgesteld   dan   kan   een wijziging    van    omstandigheden    er    toe    leiden    dat    de alimentatie   moet   worden   aangepast.   Een   voorbeeld   is de   situatie   dat   de   onderhoudsplichtige   niet   verwijtbaar werkloos   raakt   waardoor   het   inkomen   en   daarmee   de draagkracht   wijzigt   (daalt).   Dan   kan   aan   de   rechtbank worden    verzocht    de    alimentatie    opnieuw    vast    te stellen. Heeft    u    vragen    over    partner-   of   kinderalimentatie , de     berekening     ervan,     of     vermoedt     u     dat     de omstandigheden   zijn   gewijzigd,   of   bent   u   betrokken   in een    gerechtelijke    procedure,    neemt    u    dan    gerust geheel   vrijblijvend   contact    met   ons   op.   Op   de   pagina veel     gestelde     vragen      kunt      overigens      nadere   informatie    vinden    over    alimentatie.    U    kunt    ook    hier   klikken. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl