foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Verkeersrecht
Het   verkeersrecht   is   een   veelomvattend   rechtsgebied   en   kan   worden   bezien   vanuit   een   groot   aantal   juridische invalshoeken.      In   het   geval   van   een   aanrijding   tussen   bijvoorbeeld   twee   auto’s   komt   veelal   de   schuldvraag   aan   de orde.   Echter   die   schuldvraag   kan   enerzijds   betrekking   hebben   op   de   civiele   aansprakelijk   (wie   wordt   geacht   de schade    te    vergoeden    ?),    anderzijds    op    de    strafrechtelijke    schuldvraag    (wie    heeft    een    strafrechtelijke    regel overtreden   ?).   Maar   ook   het   bestuursrecht   kan   aan   de   orde   komen   als   het   verkeersrecht   wordt   genoemd.   Want wordt   een   regel   overtreden   (er   wordt   bijvoorbeeld   te   hard   gereden),   dan   kan   een   sanctie   worden   opgelegd. Echter   die   sanctie,   die   veelal   bestaat   uit   de   betaling   van   een   geldsom   en   moet   worden   voldaan   aan   het   Centraal Justieel   Incassobureau ,   is   juridisch   gezien   in   beginsel   een   bestuursrechtelijke   sanctie   op   de   begane   overtreding en   raakt   niet   het   strafrecht,   hoewel   veelal   wordt   gesproken   over   een   bekeuring   of   een   boete.   Anders   is   het wanneer   de   overtreding   als   te   ernstig   wordt   aangemerkt.   In   die   situatie   wordt   het   bestuursrecht   niet   toereikend geacht en kan een strafrechtelijke afdoening volgen. Veelal volgt dan een zitting bij de rechter. Bij    de     invordering     (ook    wel    overgifte    genoemd)    van    het    rijbewijs    (meestal    door    de    politie)    lopen    het bestuursrecht    en    het    strafrecht    veelal    door    elkaar    heen.    Het    rijbewijs    wordt    namelijk    beschouwd    als    een vergunning   om   motorrijtuigen   te   mogen   besturen.   Als   wordt   vermoed   dat   niet   meer   aan   de   vereisten   van   de vergunning   wordt   voldaan,   kan   de   overgifte   van   het   rijbewijs   worden   gevorderd.   Dat   kan   er   vervolgens   toe   leiden dat   het   Centraal   Bureau   Rijvaardigheidsbewijzen   ( CBR )   overgaat   tot   het   verrichten   van   een   nader   onderzoek naar de rijgeschiktheid of de verplichting oplegt deel te nemen aan een cursus. Wordt   besloten   dat   u   moet   deelnemen   aan   een   cursus   dan   gaat   het   om   een   (korte)   cursus   over   alcohol   in   het verkeer    ((L)EMA).    Bij    niet    alcohol    gerelateerde    aangelegenheden    kan    het    CBR    besluiten    dat    moet    worden deelgenomen aan de cursus over verantwoord rijgedrag (EMG). Wordt de cursus op positieve wijze afgerond, dan is daarmee het bestuursrechtelijke traject feitelijk ten einde. Heeft   het   CBR   de   bedoeling   dat   daadwerkelijk   een   onderzoek   wordt   verricht   naar   de   rijgeschiktheid,   bijvoorbeeld indien   een   motorrijtuig   is   bestuurd   met   te   veel   alcohol   op,   dan   bent   u   in   beginsel   gehouden   mee   te   werken   aan dit   onderzoek.   Bij   weigering   wordt   het   rijbewijs   ongeldig   verklaard.   Het   onderzoek   wordt   veelal   verricht   door   een psychiater   en   ook   zal   een   bloedonderzoek   volgen.   Tegen   de   uiteindelijke   beslissing   van   het   CBR   kunt   u,   indien   u het daar niet mee eens bent, bezwaar maken. Ons kantoor kan u daarin bijstaan en nader adviseren. Wordt   met   te   veel   alcohol   een   motorrijtuig   bestuurd,   dan   wordt   óók   een   strafbaar   feit   gepleegd   ( overtreding artikel   8   WVW ) .   Dit   zal   bij   een   geconstateerd   promillage   van   meer   dan   1,3   in   ieder   geval   leiden   tot   invordering van   het   rijbewijs.   Dat   geldt   ook   als   als   de   maximumsnelheid   met   50   kilometer   of   meer    is   overschreden.   De officier   van   beslist   alsdan   (binnen   10   dagen)   of   het   rijbewijs   wordt   teruggegeven   of   wordt   ingehouden   tot   de   zaak voor   de   rechter   wordt   gebracht.   Beslist   de   officier   van   justitie   dat   het   rijbewijs   niet   wordt   teruggegeven,   dan   kan een   klaagschrift   wordt   ingediend   bij   de   rechtbank.   Het   is   dan   aan   de   rechter   te   bepalen   of   u   het   rijbewijs (voorlopig)   terugkrijgt.   Daarvan   kan   bijvoorbeeld   sprake   zijn   als   u   het   rijbewijs   dringend   nodig   heeft   voor   uw werk.   Beslist   de   rechter   negatief   op   het   klaagschrift,   dan   moet   worden   gewacht   tot   de   uiteindelijke   rechtszitting voordat een beslissing wordt genomen over het al dan niet terugkrijgen van het rijbewijs. Op   deze   rechtszitting   zal   de   officier   van   justitie   een   eis   formuleren   die   al   dan   niet   wordt   overgenomen   door   de rechter.   De   eis   is   afhankelijk   van   de   mate   van   de   ernst   van   de   overtreding,   maar   bestaat   meestal   uit   een   forse geldboete    gecombineerd    met    (voorwaardelijke)    ontzegging    van    de    rijbevoegdheid    voor    één    of    meerdere maanden   met   daaraan   een   proeftijd   verbonden   (in   geval   van   voorwaardelijke   ontzegging   rijbevoegdheid).   Echter beslist   de   strafrechter   dat   u   uw   rijbewijs   weer   terugkrijgt,   dan   raakt   dat   niet   de   beslissing   van   het   CBR.   Met   andere woorden,   de   strafrechter   kan   besluiten   dat   u   weer   mag   deelnemen   aan   het   verkeer,   het   CBR   kan   uw   rijbewijs,   na onderzoek,   ongeldig   verklaren.   Daarmee   lopen   het   bestuursrecht   en   het   strafrecht   door   elkaar   heen.   Het   is   zeer belangrijk   dat   dit   onder   de   aandacht   van   de   strafrechter   wordt   gebracht   ook   omdat   indien   binnen   een   periode   van vijf   jaar   tot   tweemaal   toe   sprake   is   van   een   veroordeling   wegens   het   besturen   van   een   motorrijtuig   onder   invloed van   alcohol   (promillage   twee   keer   minimaal   1,3)   het   rijbewijs   van   rechtswege   ongeldig   wordt   verklaard.   Om   het rijbewijs dan weer te kunnen verkrijgen moet opnieuw examen worden gedaan. Wilt u advies in uw zaak of juridische bijstand, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Verkeersrecht
Het    verkeersrecht    is    een    veelomvattend    rechtsgebied    en kan    worden    bezien    vanuit    een    groot    aantal    juridische invalshoeken.  In   het   geval   van   een   aanrijding   tussen   bijvoorbeeld   twee auto’s   komt   veelal   de   schuldvraag   aan   de   orde.   Echter   die schuldvraag   kan   enerzijds   betrekking   hebben   op   de   civiele aansprakelijk   (wie   wordt   geacht   de   schade   te   vergoeden   ?), anderzijds   op   de   strafrechtelijke   schuldvraag   (wie   heeft   een strafrechtelijke regel overtreden ?). Maar   ook   het   bestuursrecht   kan   aan   de   orde   komen   als   het verkeersrecht     wordt     genoemd.     Want     wordt     een     regel overtreden    (er    wordt    bijvoorbeeld    te    hard    gereden),    dan kan   een   sanctie   worden   opgelegd.   Echter   die   sanctie,   die veelal    bestaat    uit    de    betaling    van    een    geldsom    en    moet worden   voldaan   aan   het   Centraal   Justieel   Incassobureau , is     juridisch     gezien     in     beginsel     een     bestuursrechtelijke sanctie     op     de     begane     overtreding     en     raakt     niet     het strafrecht,     hoewel     veelal     wordt     gesproken     over     een bekeuring of een boete. Anders   is   het   wanneer   de   overtreding   als   te   ernstig   wordt aangemerkt.    In    die    situatie    wordt    het    bestuursrecht    niet toereikend    geacht    en    kan    een    strafrechtelijke    afdoening volgen. Veelal volgt dan een zitting bij de rechter. Bij   de   invordering    (ook   wel   overgifte   genoemd)   van   het rijbewijs    (meestal   door   de   politie)   lopen   het   bestuursrecht en het strafrecht veelal door elkaar heen. Het   rijbewijs   wordt   namelijk   beschouwd   als   een   vergunning om   motorrijtuigen   te   mogen   besturen.   Als   wordt   vermoed dat   niet   meer   aan   de   vereisten   van   de   vergunning   wordt voldaan,     kan     de     overgifte     van     het     rijbewijs     worden gevorderd.    Dat    kan    er    vervolgens    toe    leiden    dat    het Centraal   Bureau   Rijvaardigheidsbewijzen   ( CBR )    overgaat   tot het      verrichten      van      een      nader      onderzoek      naar      de rijgeschiktheid   of   de   verplichting   oplegt   deel   te   nemen   aan een cursus. Wordt   besloten   dat   u   moet   deelnemen   aan   een   cursus   dan gaat   het   om   een   (korte)   cursus   over   alcohol   in   het   verkeer ((L)EMA).   Bij   niet   alcohol   gerelateerde   aangelegenheden   kan het   CBR   besluiten   dat   moet   worden   deelgenomen   aan   de cursus over verantwoord rijgedrag (EMG). Wordt    de    cursus    op    positieve    wijze    afgerond,    dan    is daarmee het bestuursrechtelijke traject feitelijk ten einde. Heeft     het     CBR     de     bedoeling     dat     daadwerkelijk     een onderzoek      wordt      verricht      naar      de      rijgeschiktheid, bijvoorbeeld   indien   een   motorrijtuig   is   bestuurd   met   te   veel alcohol   op,   dan   bent   u   in   beginsel   gehouden   mee   te   werken aan     dit     onderzoek.     Bij     weigering     wordt     het     rijbewijs ongeldig    verklaard.    Het    onderzoek    wordt    veelal    verricht door   een   psychiater   en   ook   zal   een   bloedonderzoek   volgen. Tegen   de   uiteindelijke   beslissing   van   het   CBR   kunt   u,   indien u    het    daar    niet    mee    eens    bent,    bezwaar    maken.    Ons kantoor kan u daarin bijstaan en nader adviseren. Wordt   met   te   veel   alcohol   een   motorrijtuig   bestuurd,   dan wordt   óók   een   strafbaar   feit   gepleegd   ( overtreding   artikel 8   WVW ).    Dit   zal   bij   een   geconstateerd   promillage   van   meer dan    1,3    in    ieder    geval    leiden    tot    invordering    van    het rijbewijs.   Dat   geldt   ook   als   als   de   maximumsnelheid   met 50 kilometer of meer   is overschreden. De    officier    van    beslist    alsdan    (binnen    10    dagen)    of    het rijbewijs   wordt   teruggegeven   of   wordt   ingehouden   tot   de zaak   voor   de   rechter   wordt   gebracht.   Beslist   de   officier   van justitie   dat   het   rijbewijs   niet   wordt   teruggegeven,   dan   kan een   klaagschrift    wordt   ingediend   bij   de   rechtbank.   Het   is dan   aan   de   rechter   te   bepalen   of   u   het   rijbewijs   (voorlopig) terugkrijgt.   Daarvan   kan   bijvoorbeeld   sprake   zijn   als   u   het rijbewijs    dringend    nodig    heeft    voor    uw    werk.    Beslist    de rechter    negatief    op    het    klaagschrift,    dan    moet    worden gewacht     tot     de     uiteindelijke     rechtszitting     voordat     een beslissing   wordt   genomen   over   het   al   dan   niet   terugkrijgen van het rijbewijs. Op    deze    rechtszitting    zal    de    officier    van    justitie    een    eis formuleren    die    al    dan    niet    wordt    overgenomen    door    de rechter.   De   eis   is   afhankelijk   van   de   mate   van   de   ernst   van   de overtreding,   maar   bestaat   meestal   uit   een   forse   geldboete gecombineerd    met    (voorwaardelijke)    ontzegging    van    de rijbevoegdheid    voor   één   of   meerdere   maanden   met   daaraan een     proeftijd     verbonden     (in     geval     van     voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid). Echter     beslist     de     strafrechter     dat     u     uw     rijbewijs     weer terugkrijgt,   dan   raakt   dat   niet   de   beslissing   van   het   CBR.   Met andere   woorden,   de   strafrechter   kan   besluiten   dat   u   weer mag   deelnemen   aan   het   verkeer,   het   CBR   kan   uw   rijbewijs,   na onderzoek,       ongeldig       verklaren.       Daarmee       lopen       het bestuursrecht en het strafrecht door elkaar heen. Het    is    zeer    belangrijk    dat    dit    onder    de    aandacht    van    de strafrechter    wordt    gebracht    ook    omdat    indien    binnen    een periode    van    vijf    jaar    tot    tweemaal    toe    sprake    is    van    een veroordeling   wegens   het   besturen   van   een   motorrijtuig   onder invloed   van   alcohol   (promillage   twee   keer   minimaal   1,3)   het rijbewijs   van   rechtswege   ongeldig   wordt   verklaard.   Om   het rijbewijs    dan    weer    te    kunnen    verkrijgen    moet    opnieuw examen worden gedaan. Wilt   u   advies   in   uw   zaak   of   juridische   bijstand,   neemt   u   dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem