foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Verbintenissenrecht | Goederenrecht
Een   veelomvattend   rechtsgebied   moge   wel   worden   genoemd   het    verbintenissen-   en   goederenrecht.       De   regels zijn in het bijzonder vastgelegd in de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het    verbintenissenrecht ,     zoals    het    woord    al    aangeeft,    gaat    over    verbintenissen,    veelal    overeenkomsten genoemd.   Echter   een   verbintenis   is   meer   dan   een   overeenkomst   alleen.   Zo   kan   een   verbintenis   ook   ontstaan   door het   plegen   van   een   onrechtmatige   daad.   In   geval   een   aanrijding   tussen   twee   auto’s   plaatsvindt,   zal   vaak   één bestuurder   aan   te   wijzen   zijn   die   enig   verwijt   kan   worden   gemaakt.   Deze   bestuurder   negeerde   bijvoorbeeld   een verkeersbord   met   de   aanrijding   als   gevolg.   Logisch   gesteld   zal   deze   bestuurder   dan   ook   de   schade   moeten vergoeden   die   door   de   aanrijding   is   ontstaan.   De   basis   voor   deze   schadevergoedingsplicht   vindt   haar   grondslag niet   zo   zeer   in   het   negeren   van   het   verkeersbord,   maar   in   het   feit   dat   het   negeren   van   dit   bord   met   schade   als gevolg,    onrechtmatig    is.    De    bestuurder    pleegt    met    andere    woorden    een    onrechtmatige    daad    jegens    de bestuurder   van   de   andere   auto.   Deze   bestuurders   hadden   vóór   de   aanrijding   geen   overeenkomst   met   elkaar gesloten,    toch    is    door    de    aanrijding    een    verbintenis    ontstaan.    In    dit    geval    een    verbintenis    rechtstreeks voortvloeiende   uit   de   wet   en   genaamd   een   onrechtmatige   daad .    De   onrechtmatige   daad   is   geregeld   in   artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Een   andere   verbintenis   die   rechtstreeks   uit   de   wet   voortvloeit   is   bijvoorbeeld    zaakwaarneming .   Hiervan   is   sprake in   de   navolgende   situatie.   Uw   buren   zijn   op   vakantie   en   u   heeft   afgesproken   een   “oogje   in   het   zeil”   te   houden.   U constateert   dat   een   raam   kapot   is.   De   glaszetter   vervangt   het   raam   op   uw   verzoek   en   u   krijgt   de   rekening. Vanzelfsprekend   was   niet   de   bedoeling   dat   u   deze   rekening   zou   voldoen,   maar   uw   buren.   Immers   door   het waarschuwen   van   de   glaszetter   meende   u   verdere   schade   (bijvoorbeeld   een   inbraak)   te   moeten   voorkomen.   De wet   gaat   er   in   deze   situatie   vanuit   dat   u   de   belangen   van   uw   buren   terecht   heeft   waargenomen   en   het   juist   was om   de   glaszetter   in   te   schakelen   om   welke   reden   de   buren   de   rekening   van   deze   glaszetter   uiteindelijk   aan   u moeten   vergoeden.   U   had   met   de   buren   hier   geen   overeenkomst   over   gesloten,   maar   de   wet   gaat   er   vanuit   dat   in deze situatie toch een verbintenis ontstaat, namelijk die van zaakwaarneming. Wordt   gesproken   over   het    goederenrecht ,   dan   wordt   feitelijk   gesproken   over   zaken   en   vermogensrechten.   Bij het   goederenrecht   kunt   u   bijvoorbeeld   denken   aan   de   eigendom   van   een   woning.      In   de   wet   is   expliciet   geregeld op   welke   wijze   de   eigendom   van   een   woning   kan   worden   verkregen,   maar   ook   hoe   een   hypotheek    kan   worden gevestigd   op   deze   woning   of   hoe   een   erfdienstbaarheid    of   een   recht   van   opstal   kan   worden   gevestigd.   Voor   de eigendomsoverdracht   van   een   woning   is   een   van   de   vereisten   dat   een   notariële   akte   wordt   opgemaakt   die vervolgens   wordt   ingeschreven   in   de   registers   van   het   Kadaster.   Dus   niet   het   ondertekenen   van   het   (voorlopig) koopcontract     maakt    u    eigenaar    van    een    woning,    maar    het    ondertekenen    van    de    notariële    akte    (genoemd transportakte) die wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster. Soms   ontstaan   problemen   over   de   koop   en/of   levering   van   de   woning.   De   financiering   komt   niet   “rond”   of   de woning   blijkt   na   inspectie   gebreken   te   vertonen.   Mocht   u   hiermee   worden   geconfronteerd   verzoeken   wij   u   contact op te nemen met ons kantoor. Wij kunnen u alsdan voorzien van nader juridisch advies. Het   verbintenissen-   en   goederenrecht   is   een   complex   rechtsgebied.      Wilt   u   meer   informatie   hierover   of   juridische bijstand in “uw” zaak, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Verbintenissenrecht | Goederenrecht
Een      veelomvattend      rechtsgebied      moge      wel      worden genoemd    het    verbintenissen-    en    goederenrecht.         De regels   zijn   in   het   bijzonder   vastgelegd   in   de   Boeken   3   en   6 van het Burgerlijk Wetboek. Het   verbintenissenrecht ,    zoals   het   woord   al   aangeeft,   gaat over     verbintenissen,     veelal     overeenkomsten     genoemd. Echter    een    verbintenis    is    meer    dan    een    overeenkomst alleen.   Zo   kan   een   verbintenis   ook   ontstaan   door   het   plegen van   een   onrechtmatige   daad.   In   geval   een   aanrijding   tussen twee    auto’s    plaatsvindt,    zal    vaak    één    bestuurder    aan    te wijzen    zijn    die    enig    verwijt    kan    worden    gemaakt.    Deze bestuurder   negeerde   bijvoorbeeld   een   verkeersbord   met   de aanrijding    als    gevolg.    Logisch    gesteld    zal    deze    bestuurder dan   ook   de   schade   moeten   vergoeden   die   door   de   aanrijding is ontstaan. De    basis    voor    deze    schadevergoedingsplicht    vindt    haar grondslag   niet   zo   zeer   in   het   negeren   van   het   verkeersbord, maar   in   het   feit   dat   het   negeren   van   dit   bord   met   schade   als gevolg,   onrechtmatig   is.   De   bestuurder   pleegt   met   andere woorden   een   onrechtmatige   daad   jegens   de   bestuurder   van de andere auto. Deze      bestuurders      hadden      vóór      de      aanrijding      geen overeenkomst     met     elkaar     gesloten,     toch     is     door     de aanrijding     een     verbintenis     ontstaan.     In     dit     geval     een verbintenis     rechtstreeks     voortvloeiende     uit     de     wet     en genaamd   een   onrechtmatige   daad .    De   onrechtmatige   daad is geregeld in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Een     andere     verbintenis     die     rechtstreeks     uit     de     wet voortvloeit    is    bijvoorbeeld     zaakwaarneming .     Hiervan    is sprake in de navolgende situatie. Uw   buren   zijn   op   vakantie   en   u   heeft   afgesproken   een   “oogje in   het   zeil”   te   houden.   U   constateert   dat   een   raam   kapot   is. De   glaszetter   vervangt   het   raam   op   uw   verzoek   en   u   krijgt   de rekening.   Vanzelfsprekend   was   niet   de   bedoeling   dat   u   deze rekening    zou    voldoen,    maar    uw    buren.    Immers    door    het waarschuwen   van   de   glaszetter   meende   u   verdere   schade (bijvoorbeeld een inbraak) te moeten voorkomen. De   wet   gaat   er   in   deze   situatie   vanuit   dat   u   de   belangen   van uw   buren   terecht   heeft   waargenomen   en   het   juist   was   om de   glaszetter   in   te   schakelen   om   welke   reden   de   buren   de rekening    van    deze    glaszetter    uiteindelijk    aan    u    moeten vergoeden.   U   had   met   de   buren   hier   geen   overeenkomst over   gesloten,   maar   de   wet   gaat   er   vanuit   dat   in   deze   situatie toch       een       verbintenis       ontstaat,       namelijk       die       van zaakwaarneming. Wordt     gesproken     over     het      goederenrecht ,     dan     wordt feitelijk   gesproken   over   zaken   en   vermogensrechten.   Bij   het goederenrecht   kunt   u   bijvoorbeeld   denken   aan   de   eigendom van een woning.  In   de   wet   is   expliciet   geregeld   op   welke   wijze   de   eigendom van   een   woning   kan   worden   verkregen,   maar   ook   hoe   een hypotheek    kan   worden   gevestigd   op   deze   woning   of   hoe een   erfdienstbaarheid    of   een   recht   van   opstal   kan   worden gevestigd. Voor   de   eigendomsoverdracht   van   een   woning   is   een   van   de vereisten    dat    een    notariële    akte    wordt    opgemaakt    die vervolgens    wordt    ingeschreven    in    de    registers    van    het Kadaster.    Dus    niet    het    ondertekenen    van    het    (voorlopig) koopcontract   maakt   u   eigenaar   van   een   woning,   maar   het ondertekenen        van        de        notariële        akte        (genoemd transportakte)   die   wordt   ingeschreven   in   de   registers   van   het Kadaster. Soms   ontstaan   problemen   over   de   koop   en/of   levering   van de   woning.   De   financiering   komt   niet   “rond”   of   de   woning blijkt   na   inspectie   gebreken   te   vertonen.   Mocht   u   hiermee worden    geconfronteerd    verzoeken    wij    u    contact    op    te nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   u   alsdan   voorzien   van nader juridisch advies. Het     verbintenissen-     en     goederenrecht     is     een     complex rechtsgebied.      Wilt   u   meer   informatie   hierover   of   juridische bijstand   in   “uw”   zaak,   dan   verzoeken   wij   u   contact   met   ons op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem