foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Advocaatkosten rechtsbijstandverzekering
Bent   u   verzekerd   voor   kosten   rechtsbijstand   bij   een   verzekeraar   (bijvoorbeeld   DAS   of   ARAG)      dan   heeft   u   volgens een   uitspraak   van   het   Europese   Hof   van   Justitie   van   7   november   2013   recht   op   vrije   advocaatkeuze   indien   een (gerechtelijke) procedure moet worden gevolgd. Vrije advocaatkeuze Bent    u    in    rechte    betrokken    of    moet    een    procedure    worden    gevolgd    (bij    bijvoorbeeld    de    rechtbank    of    de kantonrechter),   dan   kunt   u   bij   uw   rechtsbijstandsverzekering   aangeven   dat   u   een   eigen   advocaat   wilt   inschakelen. U hoeft dan geen gebruik te maken van de jurist of advocaat van de verzekeraar, maar de advocaat van uw keuze. Wilt   u   voor   uw   geschil   gebruik   maken   van   de   diensten   van   ons   kantoor   en   bent   u   voor   dit   specifieke   geschil   voor rechtsbijstand   verzekerd,   dan   adviseren   wij   u   contact   op   te   nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   dan   aangeven   of     uw   geschil   door   ons   kantoor   kan   worden   behandeld.   Vervolgens   neemt   u   contact   op   met   uw   verzekeraar   en   dient u   aan   te   geven   dat   u   gebruik   wenst   te   maken   van   de   diensten   van   ons   kantoor.   Let   wel   dat   kan   in   eerste   instantie alleen   als   u   in   rechte   bent   betrokken   (als   gedaagde/verwerende   partij).   Moet   door   u   zelf   een   procedure   worden opgestart   (   u   bent   eiser/verzoeker),   dan   dient   de   verzekeraar   eerst   te   beoordelen   of   een   procedure   gewenst   en noodzakelijk   is   of   dat   het   geschil   op   andere   wijze   kan   of   moet   worden   opgelost.   Werkzaamheden   voorafgaande aan    een    procedure    zullen    eerst    door    de    jurist    /    advocaat    van    de    verzekeraar    worden    verricht.    Vindt    de verzekeraar   het   vervolgens   gewenst   en   noodzakelijk   dat   voor   u   een   procedure   moet   worden   opgestart,   dan   kunt u aangeven dat u gebruik wenst te maken van de diensten van ons kantoor. Maar   of   u   nu   eisende   of   gedaagde   partij   bent,   het   is   uiteindelijk   de   rechtsbijstandsverzekeraar   die   ons   kantoor dient   in   te   schakelen.   Zij   zullen   dan   ook,   indien   u   uw   voorkeur   heeft   aangegeven,   contact   met   ons   opnemen.   Met de   verzekeraar   zullen   nadere   prijsafspraken   worden   gemaakt.   Indien   hierover   volledige   overeenstemming   kan worden bereikt, dan betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar dus onze kosten. Second opinion De   situatie   kan   zich   ook   voordoen   dat   de   rechtbijstandverzekeraar   vindt   dat   een   procedure   niet   kansrijk   is   of   dat de   kosten   niet   in   verhouding   staan   tot   de   baten.   Indien   u   anders   meent,   dan   is   er   sprake   van   een   geschil   tussen   u en   de   rechtsbijstandverzekering.   U   kunt   dan   een   beroep   doen   op   de   geschillenregeling   en   kunt   u   vragen   om   een second   opinion.   In   verband   met   een   second   opinion   mag   u   -      afhankelijk   van   de   polisvoorwaarden   -   zelf   een advocaat   kiezen.   Deze   second   opinion   kan   door   ons   kantoor   worden   gegeven,   voorzover   het   uw   geschil   behoort tot onze expertise. Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met ons kantoor. Indien    het    advies    (de    second    opinion)    luidt    dat    een    procedure    wel    zinvol    is    dan    is    de    verzekeraar    hieraan gebonden.   Afhankelijk   van   de   polisvoorwaarden   mag   dan   een   procedure   worden   gevoerd   door   een   (opvolgend) advocaat van uw keuze en worden als uitgangspunt de kosten door de verzekeraar gedragen. Heeft   u   vragen   over   vrije   advocaat   keuze   of   heeft   u   een   geschil   met   uw   rechtsbijstandverzekeraar,   neemt   u   dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.  
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocaatkosten rechtsbijstandverzekering
Bent     u     verzekerd     voor     kosten     rechtsbijstand     bij     een verzekeraar   (bijvoorbeeld   DAS   of   ARAG)      dan   heeft   u   volgens een    uitspraak    van    het    Europese    Hof    van    Justitie    van    7 november    2013    recht    op    vrije    advocaatkeuze    indien    een (gerechtelijke) procedure moet worden gevolgd. Vrije advocaatkeuze Bent   u   in   rechte   betrokken   of   moet   een   procedure   worden gevolgd   (bij   bijvoorbeeld   de   rechtbank   of   de   kantonrechter), dan   kunt   u   bij   uw   rechtsbijstandsverzekering   aangeven   dat   u een    eigen    advocaat    wilt    inschakelen.    U    hoeft    dan    geen gebruik     te     maken     van     de     jurist     of     advocaat     van     de verzekeraar, maar de advocaat van uw keuze. Wilt   u   voor   uw   geschil   gebruik   maken   van   de   diensten   van ons    kantoor    en    bent    u    voor    dit    specifieke    geschil    voor rechtsbijstand   verzekerd,   dan   adviseren   wij   u   contact   op   te nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   dan   aangeven   of      uw geschil door ons kantoor kan worden behandeld. Vervolgens   neemt   u   contact   op   met   uw   verzekeraar   en   dient u   aan   te   geven   dat   u   gebruik   wenst   te   maken   van   de   diensten van ons kantoor. Let   wel   dat   kan   in   eerste   instantie   alleen   als   u   in   rechte   bent betrokken (als gedaagde/verwerende partij). Moet   door   u   zelf   een   procedure   worden   opgestart   (   u   bent eiser/verzoeker),      dan      dient      de      verzekeraar      eerst      te beoordelen   of   een   procedure   gewenst   en   noodzakelijk   is   of dat    het    geschil    op    andere    wijze    kan    of    moet    worden opgelost. Werkzaamheden    voorafgaande    aan    een    procedure    zullen eerst   door   de   jurist   /   advocaat   van   de   verzekeraar   worden verricht.    Vindt    de    verzekeraar    het    vervolgens    gewenst    en noodzakelijk     dat     voor     u     een     procedure     moet     worden opgestart,    dan    kunt    u    aangeven    dat    u    gebruik    wenst    te maken van de diensten van ons kantoor. Maar    of    u    nu    eisende    of    gedaagde    partij    bent,    het    is uiteindelijk    de    rechtsbijstandsverzekeraar    die    ons    kantoor dient    in    te    schakelen.    Zij    zullen    dan    ook,    indien    u    uw voorkeur   heeft   aangegeven,   contact   met   ons   opnemen.   Met de      verzekeraar      zullen      nadere      prijsafspraken      worden gemaakt.    Indien    hierover    volledige    overeenstemming    kan worden    bereikt,    dan    betaalt    de    rechtsbijstandsverzekeraar dus onze kosten. Second opinion De        situatie        kan        zich        ook        voordoen        dat        de rechtbijstandverzekeraar     vindt     dat     een     procedure     niet kansrijk   is   of   dat   de   kosten   niet   in   verhouding   staan   tot   de baten.    Indien    u    anders    meent,    dan    is    er    sprake    van    een geschil tussen u en de rechtsbijstandverzekering. U   kunt   dan   een   beroep   doen   op   de   geschillenregeling   en kunt   u   vragen   om   een   second   opinion.   In   verband   met   een second   opinion   mag   u   -      afhankelijk   van   de   polisvoorwaarden - zelf een advocaat kiezen. Deze   second   opinion   kan   door   ons   kantoor   worden   gegeven, voorzover   het   uw   geschil   behoort   tot   onze   expertise.   Indien   u hierover    vragen    heeft,    neemt    u    dan    contact    op    met    ons kantoor. Indien     het     advies     (de     second     opinion)     luidt     dat     een procedure    wel    zinvol    is    dan    is    de    verzekeraar    hieraan gebonden.    Afhankelijk    van    de    polisvoorwaarden    mag    dan een     procedure     worden     gevoerd     door     een     (opvolgend) advocaat    van    uw    keuze    en    worden    als    uitgangspunt    de kosten door de verzekeraar gedragen. Heeft    u    vragen    over    vrije    advocaat    keuze    of    heeft    u    een geschil    met    uw    rechtsbijstandverzekeraar,    neemt    u    dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.  
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem