foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing
In   artikel   1:254   BW   is   onder   meer   bepaald   dat   minderjarigen   (jonger   dan   18   jaar)   onder   toezicht    kunnen   worden gesteld   in   het   geval   dat   de   minderjarige   zodanig   opgroeit   dat   hij   in   zijn   ontwikkeling   ernstig   wordt   bedreigd   en   de zorg om die bedreiging weg te nemen door de ouders niet of onvoldoende wordt geaccepteerd. Het   is   een   jeugdrechtelijke   beschermingsmaatregel   die   feitelijk   als   doel   heeft   om   te   bewerkstelligen   dat   de situatie    waarin    de    jeugdige    verkeert    wordt    gewijzigd    en    de    zorgen    die    zijn    gerezen    worden    weggenomen. Wettelijke uitgangspunt is dat Raad voor de Kinderbescherming dient te verzoeken om een ondertoezichtstelling. Veelal   gaat   aan   een   ondertoezichtstelling   een   melding   aan   de   organisatie   “Veilig   Thuis”   (voorheen   AMK)   vooraf. Sinds de invoering van de Jeugdwet kan het ook zijn dat een medewerker van een wijkteam zorgen uit. Maakt   een   derde   zich   zorgen   over   kind   woonachtig   in   haar   omgeving,   of   bijvoorbeeld   een   kind   van   een   familielid dan   kan   contact   worden   opgenomen   met   de   organisatie   “Veilig   Thuis”.   Een   medewerker   van   deze   organisatie   zal veelal   een   bezoek   brengen   aan   het   huisadres   van   het   kind.   Er   zal   dan   worden   gesproken   met   de   ouders   van   het kind   en   worden   beoordeeld   of   nader   onderzoek   noodzakelijk   is   of   dat   dat   extra   begeleiding   volstaat.   Is   nader onderzoek   gewenst,   dan   wordt   dit   gemeld   bij   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming   waarvan   een   medewerker een   onderzoek   zal   doen   naar   de   gezinssituatie.   Dit   onderzoek   kan   leiden   tot   een   verzoek   ondertoezichtstelling bij   de   kinderrechter,   maar   soms   volstaat   extra   hulp   en   begeleiding   (het   vrijwillige   traject).   Wordt   een   dergelijk verzoek   gedaan   dan   volgt   een   zitting   bij   de   kinderrechter.   Aan   de   hand   van   de   rapportage   van   de   Raad   voor   de Kinderbescherming   dient   hij/zij   te   oordelen   of   een   ondertoezichtstelling   noodzakelijk   en   wenselijk   is.   Ter   zitting kunt u zich overigens laten vertegenwoordigen door een advocaat. Wordt   de   ondertoezichtstelling   uitgesproken   dan   is   dat   veelal   voor   een   jaar.   Gedurende   dat   jaar   is   de   bedoeling dat    de    ouder    en    het    kind    samen    met    een    medewerker    van    een    gecertificeerde    instelling    (voorheen    een gezinsvoogd   van   Bureau   Jeugdzorg)   toewerken   naar   een   situatie   waardoor   begeleiding/toezicht   niet   meer   nodig is.   Maar   soms   lukt   dat   niet   binnen   een   jaar   en   wordt   de   ondertoezichtstelling   verlengd.   De   ondertoezichtstelling leidt   er   niet   toe   dat   ouders   het   gezag   over   hun   kind   kwijtraken.   Wel   kan   het   gezag   enigszins   worden   beperkt omdat   de   gecertificeerde   instelling   bevoegd   is   (vaak   in   het   uiterste   geval),   schriftelijke   aanwijzingen   te   geven waartegen overigens bezwaar kan worden gemaakt bij de rechter (er geldt een korte termijn van twee weken). In   een   aantal   gevallen   wordt   de   situatie   bij   het   kind   thuis   dusdanig   ernstig   ingeschat   dat   de   kinderrechter   ook wordt   gevraagd   de   minderjarige   uit   huis   te   plaatsen.   De   wettelijke   basis   is   te   vinden   in   artikel   1:265b   BW   en   de Jeugdwet.   Een   uithuisplaatsing    is   een   indringende   maatregel,   voor   zowel   kind   als   ouders.   De   uithuisplaatsing kan   op   diverse   wijzen   worden   vormgegeven   en   is   mede   afhankelijk   van   de   toestand   van   het   kind.   Veelal   wordt eerst    onderzocht    of    het    kind    in    een    zogeheten    netwerkgezin    (grootouders,    tante,    oom    e.a.)    kan    worden geplaatst.   Is   die   mogelijkheid   niet   aanwezig,   dan   zal   het   kind   worden   geplaatst   in   een   pleeggezin.   In   een   aantal gevallen   is   het   echter   noodzakelijk   dat   het   kind   in   een   jeugdzorginstelling   wordt   geplaatst   (gesloten   plaatsing).   In het   laatste   geval   krijgt   het   kind   automatisch   een   ‘eigen’   advocaat   toegewezen   die   de   belangen   van   het   kind behartigt. Bij   uithuisplaatsing   dient   doel   te   blijven   dat   het   kind   uiteindelijk   weer   terugkeert   naar   zijn   ouders.   Mede   om   die reden   kan   de   uithuisplaatsing   door   de   rechter   worden   bevolen   voor   de   maximale   duur   van   één   jaar.   Na   dat   jaar kan   de   rechter   beslissen   dat   de   uithuisplaatsing   moet   worden   verlengd,   maar   niet   eerder   dan   nadat   de   ouders hierover zijn gehoord en de gecertificeerde instelling nader heeft gerapporteerd. De   ondertoezichtstelling   en   meer   in   het   bijzonder   de   uithuisplaatsing   zijn   zéér   indringende   jeugdrechtelijke maatregelen   die   grote   emotionele   invloed   hebben   op   kind   en   ouders.   Mocht   u   behoefte   hebben   aan   juridische bijstand, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing
In   artikel   1:254   BW   is   onder   meer   bepaald   dat   minderjarigen (jonger   dan   18   jaar)   onder   toezicht    kunnen   worden   gesteld in   het   geval   dat   de   minderjarige   zodanig   opgroeit   dat   hij   in zijn   ontwikkeling   ernstig   wordt   bedreigd   en   de   zorg   om   die bedreiging     weg     te     nemen     door     de     ouders     niet     of onvoldoende wordt geaccepteerd. Het     is     een     jeugdrechtelijke     beschermingsmaatregel     die feitelijk   als   doel   heeft   om   te   bewerkstelligen   dat   de   situatie waarin   de   jeugdige   verkeert   wordt   gewijzigd   en   de   zorgen die       zijn       gerezen       worden       weggenomen.       Wettelijke uitgangspunt   is   dat   Raad   voor   de   Kinderbescherming   dient te verzoeken om een ondertoezichtstelling. Veelal   gaat   aan   een   ondertoezichtstelling   een   melding   aan de   organisatie   “Veilig   Thuis”   (voorheen   AMK)   vooraf.   Sinds de    invoering    van    de    Jeugdwet    kan    het    ook    zijn    dat    een medewerker van een wijkteam zorgen uit. Maakt   een   derde   zich   zorgen   over   kind   woonachtig   in   haar omgeving,   of   bijvoorbeeld   een   kind   van   een   familielid   dan kan   contact   worden   opgenomen   met   de   organisatie   “Veilig Thuis”.   Een   medewerker   van   deze   organisatie   zal   veelal   een bezoek   brengen   aan   het   huisadres   van   het   kind.   Er   zal   dan worden   gesproken   met   de   ouders   van   het   kind   en   worden beoordeeld   of   nader   onderzoek   noodzakelijk   is   of   dat   dat extra   begeleiding   volstaat.   Is   nader   onderzoek   gewenst,   dan wordt   dit   gemeld   bij   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming waarvan   een   medewerker   een   onderzoek   zal   doen   naar   de gezinssituatie. Dit        onderzoek        kan        leiden        tot        een        verzoek ondertoezichtstelling     bij     de     kinderrechter,     maar     soms volstaat    extra    hulp    en    begeleiding    (het    vrijwillige    traject). Wordt   een   dergelijk   verzoek   gedaan   dan   volgt   een   zitting   bij de   kinderrechter.   Aan   de   hand   van   de   rapportage   van   de Raad   voor   de   Kinderbescherming   dient   hij/zij   te   oordelen   of een   ondertoezichtstelling   noodzakelijk   en   wenselijk   is.   Ter zitting   kunt   u   zich   overigens   laten   vertegenwoordigen   door een advocaat. Wordt    de    ondertoezichtstelling    uitgesproken    dan    is    dat veelal   voor   een   jaar.   Gedurende   dat   jaar   is   de   bedoeling   dat de   ouder   en   het   kind   samen   met   een   medewerker   van   een gecertificeerde    instelling    (voorheen    een    gezinsvoogd    van Bureau   Jeugdzorg)   toewerken   naar   een   situatie   waardoor begeleiding/toezicht   niet   meer   nodig   is.   Maar   soms   lukt   dat niet    binnen    een    jaar    en    wordt    de    ondertoezichtstelling verlengd. De    ondertoezichtstelling    leidt    er    niet    toe    dat    ouders    het gezag   over   hun   kind   kwijtraken.   Wel   kan   het   gezag   enigszins worden   beperkt   omdat   de   gecertificeerde   instelling   bevoegd is   (vaak   in   het   uiterste   geval),   schriftelijke   aanwijzingen   te geven   waartegen   overigens   bezwaar   kan   worden   gemaakt bij de rechter (er geldt een korte termijn van twee weken). In   een   aantal   gevallen   wordt   de   situatie   bij   het   kind   thuis dusdanig   ernstig   ingeschat   dat   de   kinderrechter   ook   wordt gevraagd   de   minderjarige   uit   huis   te   plaatsen.   De   wettelijke basis   is   te   vinden   in   artikel   1:265b   BW   en   de   Jeugdwet.   Een uithuisplaatsing   is   een   indringende   maatregel,   voor   zowel kind als ouders. De      uithuisplaatsing      kan      op      diverse      wijzen      worden vormgegeven   en   is   mede   afhankelijk   van   de   toestand   van het   kind.   Veelal   wordt   eerst   onderzocht   of   het   kind   in   een zogeheten   netwerkgezin   (grootouders,   tante,   oom   e.a.)   kan worden   geplaatst.   Is   die   mogelijkheid   niet   aanwezig,   dan   zal het   kind   worden   geplaatst   in   een   pleeggezin.   In   een   aantal gevallen    is    het    echter    noodzakelijk    dat    het    kind    in    een jeugdzorginstelling   wordt   geplaatst   (gesloten   plaatsing).   In het    laatste    geval    krijgt    het    kind    automatisch    een    ‘eigen’ advocaat     toegewezen     die     de     belangen     van     het     kind behartigt. Bij    uithuisplaatsing    dient    doel    te    blijven    dat    het    kind uiteindelijk   weer   terugkeert   naar   zijn   ouders.   Mede   om   die reden    kan    de    uithuisplaatsing    door    de    rechter    worden bevolen   voor   de   maximale   duur   van   één   jaar.   Na   dat   jaar kan    de    rechter    beslissen    dat    de    uithuisplaatsing    moet worden   verlengd,   maar   niet   eerder   dan   nadat   de   ouders hierover   zijn   gehoord   en   de   gecertificeerde   instelling   nader heeft gerapporteerd. De    ondertoezichtstelling    en    meer    in    het    bijzonder    de uithuisplaatsing     zijn     zéér     indringende     jeugdrechtelijke maatregelen   die   grote   emotionele   invloed   hebben   op   kind en     ouders.     Mocht     u     behoefte     hebben     aan     juridische bijstand, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem