foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Incasso
Als   ondernemer   zijnde   is   het   zeer   vervelend   als   facturen   (gedeeltelijk)   onbetaald   blijven.   Niet   zelden   wordt   een   factuur   als onbetaald   administratief   “afgeboekt”   omdat   het   verzenden   van   een   aanmaning   zinloos   blijkt   en/of   gevreesd   wordt   voor hoge kosten indien een procedure moet worden gevoerd ter inning van de factuur. Veelal   is   het   wél   mogeljik   om   niet   betaalde   facturen   (alsnog)   te   incasseren.   Ons   kantoor   kan   u   daarbij   behulpzaam   zijn.   Op basis van een vooraf overeengekomen (incasso) tarief kunnen wij voor u trachten de vordering (alsnog) te incasseren. INCASSO,  HOE WERKT HET ? Na   ontvangst   van   uw   opdracht   beoordelen   wij   of   sprake   is   van   een   incasso-vordering   die   niet   wordt   betwist.   Dat   betekent dat   wij   moet   kunnen   beschikken   over   een   overeenkomst   gesloten   met   de   debiteur,   eventuele   algemene   voorwaarden   en verzonden   facturen   en/of   aanmaningen.   In   verband   met   deze   werkzaamheden   bent   u   een   bedrag   verschuldigd   van   €   75,– (*). Is   sprake   van   een   (niet-betwiste)   vordering   op   een   debiteur   dan   wordt   deze   gesommeerd   de   openstaande   vordering   te voldoen,    waar    mogelijk    vermeerderd    met    incassokosten    en    rente.    Leidt    dat    niet    tot    betaling,    dan    volgt    een    tweede sommatie   en   bij   het   wederom   uitblijven   van   een   betaling,   een   derde   sommatie.   Indien   noodzakelijk   wordt   bij   deze   derde sommatie   een   concept   dagvaarding   of   fallissementsverzoek   gevoegd.   Voor   deze   werkzaamheden   bent   u   vooraf   aan   aan ons kantoor een bedrag verschuldigd van € 75,– (*). Leidt   de   verzending   van   de   sommatie(s)   tot   (gedeeltelijke)   voldoening   van   de   vordering,   dan   bent   u   over   het   ontvangen bedrag   een   nader   te   noemen   percentage   aan   ons   kantoor   verschuldigd.      Naast   dit   bedrag   worden   aan   u   in   rekening gebracht   kosten   in   verband   met   het   verkrijgen   van   verhaalsinformatie.   U   kunt   hierbij   denken   aan   het   opvragen   van uittreksels uit de registers van de kamer van koophandel, informatie uit het kadaster of persoonsregister. Bij   het   niet   buitengerechtelijke   incasseren   van   de   vordering   voldoet   u   aan   kantoor   dus   in   totaal   altijd   een   bedrag   van   150,– (*) vermeerderd met de kosten in verband met het verkrijgen van verhaalsinformatie. Wordt   de   vordering   wél   buitengerechtelijk   geïncasseerd,   dan   voldoet   u   naast   de   €   150,–   (*)   en   kosten   voor   het   verkrijgen van     verhaalsinformatie     een     percentage     te     berekenen     over     het     ontvangen     bedrag     volgens     onderstaande     tabel (incassopercentage). UITZONDERINGEN Indien   de   debiteur   uw   vordering   betwist   of      in   het   traject   van   de   buitengerechtelijke   incasso   gaat   betwisten,   waardoor volledige   inning   buiten   rechte   niet   mogelijk   is,   wordt   het   “incassodossier”   niet   (verder)   in   behandeling   genomen   op   basis van   de   tarieven   als   hierboven   genoemd.   U   voldoet   dan   een   bedrag   van   €   150,–   (*)      eventueel   vermeerderd   met   het percentage   volgens   de   tabel   over   het   wél   betaalde   bedrag.   Deze   bedragen   worden   dan   nog   verhoogd   met   de   “verhaals- informatiekosten”. PROCEDURE IIndien   de   debiteur   de   vordering   na   sommaties   (niet   volledig)   betaald,   wordt   in   overleg   met   u   besloten   of   een   gerechtelijke procedure    moet    worden    gevoerd    (al    dan    niet    ter    vekrijging    van    het    restant).    Dat    kan    zijn    een    incassoprocedure    of    een faillissementsaanvraag.   Soms   kan   het   ook   noodzakelijk   zijn   om   beslag   te   leggen   op   bezittingen   van   de   debiteur   waardoor   moet worden   geprocedeerd.   In   het   geval   moet   worden   geprocedeerd   is   het   incassopercentage   niet   van   toepassing.   U   voldoet   dan wél   een   bedrag   van   €   150,–   (*),   het   incassopercentage   over   het   ontvangen   bedrag   en   de   verhaals-informatie   kosten.   Voor   de procedure (beslaglegging daaronder begrepen) wordt een nader met u overeen te komen uurtarief in rekening gebracht. VOORBEELDEN (1) Na   tweede   aanmaning   betaalt   de   debiteur   de   vordering,   vermeerderd   met   incassokosten   en   rente.   U   bent   dan   een   vast bedrag   van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd,   vermeerderd   met   een   percentage   over   het   ontvangen   bedrag (volgens de tabel). Daarnaast worden eventuele “verhaals-informatie kosten” bij u in rekening gebracht. (2) Na   aanmaning   betaalt   de   debiteur   een   gedeelte   van   de   vordering;   het   restant   wordt   betwist.   U   bent   dan   een   vast   bedrag van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd,   vermeerderd   met   een   percentage   over   het   ontvangen   bedrag   (volgens   de tabel).   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Wilt   u   voor   het   niet   betaalde gedeelte   van   de   vordering   door   de   debiteur   een   procedure   opstarten,   dan   geldt   voor   die   procedure   een   nader   overeen   te komen uurtarief. (3) Na   verzending   van   drie   aanmaningen   gaat   de   debiteur   niet   over   tot   betaling   van   enig   bedrag.   U   bent   dan   een   vast   bedrag van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u   in   rekening gebracht.   Wilt   u   ter   incassering   van   de   vordering   een   procedure   opstarten,   dan   geldt   voor   die   procedure   een   nader overeen te komen uurtarief. (4) Tijdens    het    traject    van    incasso    blijkt    dat    beslag    moet    worden    gelegd    op    bezittingen    van    de    debiteur    waardoor    een procedure   noodzakelijk   is.   U   bent   dan   een   vast   bedrag   van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast   worden eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Omdat   in   verband   met   de   beslaglegging   een   procedure moet   worden   opgestart,   bent   u   voor   de   werkzaamheden   in   verband   met   de   beslaglegging   en   de   procedure   zelf   een   nader overeen te komen uurtarief verschuldigd. (5) In   het   buitengerechtelijk   traject   heeft   de   debiteur   de   vordering   niet   voldaan.   Vervolgens   wordt   een   procedure   opgestart   en wordt   de   debiteur   door   de   rechter   veroordeeld   de   vordering   aan   u   te   voldoen.   U   bent   dan   een   vast   bedrag   van   €   150,–   (*) aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Voor de   procedure   zelf   geldt   een   uurtatief   zoals   voorafgaande   aan   die   procedure   met   u   overeengekomen.   De   vordering   wordt nadien   ter   incassering/beslaglegging   aan   een   deurwaarder   overgedragen.   Niet   op   de   debiteur   te   verhalen   kosten   in verband met deze incassering komen voor uw rekening. (*) bedragen (ook tabelpercentage) exclusief 6% kantoorkosten en  BTW, prijspeil 1 januari 2017. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
BEDRAG
PERCENTAGE
Over een bedrag tot en met € 3.000,--
Over het meerdere tot € 6.000,--
Over het meerdere tot € 15.000,--
Over het meerdere tot € 60.000,--
Over het meerdere boven € 60.000,--
15%
10%
8%
5%
3%
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Incasso
Als   ondernemer   zijnde   is   het   zeer   vervelend   als   facturen (gedeeltelijk)    onbetaald    blijven.    Niet    zelden    wordt    een factuur   als   onbetaald   administratief   “afgeboekt”   omdat   het verzenden     van     een     aanmaning     zinloos     blijkt     en/of gevreesd   wordt   voor   hoge   kosten   indien   een   procedure moet worden gevoerd ter inning van de factuur. Veelal    is    het    wél    mogeljik    om    niet    betaalde    facturen (alsnog)     te     incasseren.     Ons     kantoor     kan     u     daarbij behulpzaam        zijn.        Op        basis        van        een        vooraf overeengekomen     (incasso)     tarief     kunnen     wij     voor     u trachten de vordering (alsnog) te incasseren. INCASSO,  HOE WERKT HET ? Na   ontvangst   van   uw   opdracht   beoordelen   wij   of   sprake   is van    een    incasso-vordering    die    niet    wordt    betwist.    Dat betekent     dat     wij     moet     kunnen     beschikken     over     een overeenkomst     gesloten     met     de     debiteur,     eventuele algemene     voorwaarden     en     verzonden     facturen     en/of aanmaningen.   In   verband   met   deze   werkzaamheden   bent u een bedrag verschuldigd van € 75,– (*). Is   sprake   van   een   (niet-betwiste)   vordering   op   een   debiteur dan   wordt   deze   gesommeerd   de   openstaande   vordering   te voldoen,   waar   mogelijk   vermeerderd   met   incassokosten   en rente.    Leidt    dat    niet    tot    betaling,    dan    volgt    een    tweede sommatie   en   bij   het   wederom   uitblijven   van   een   betaling, een   derde   sommatie.   Indien   noodzakelijk   wordt   bij   deze derde        sommatie        een        concept        dagvaarding        of fallissementsverzoek   gevoegd.   Voor   deze   werkzaamheden bent     u     vooraf     aan     aan     ons     kantoor     een     bedrag verschuldigd van € 75,– (*). Leidt   de   verzending   van   de   sommatie(s)   tot   (gedeeltelijke) voldoening     van     de     vordering,     dan     bent     u     over     het ontvangen   bedrag   een   nader   te   noemen   percentage   aan ons   kantoor   verschuldigd.      Naast   dit   bedrag   worden   aan   u in   rekening   gebracht   kosten   in   verband   met   het   verkrijgen van    verhaalsinformatie.    U    kunt    hierbij    denken    aan    het opvragen   van   uittreksels   uit   de   registers   van   de   kamer   van koophandel,         informatie         uit         het         kadaster         of persoonsregister. Bij   het   niet   buitengerechtelijke   incasseren   van   de   vordering voldoet   u   aan   kantoor   dus   in   totaal   altijd   een   bedrag   van   150,–   (*)   vermeerderd   met   de   kosten   in   verband   met   het verkrijgen van verhaalsinformatie. Wordt    de    vordering    wél    buitengerechtelijk    geïncasseerd, dan    voldoet    u    naast    de    €    150,–    (*)    en    kosten    voor    het verkrijgen     van     verhaalsinformatie     een     percentage     te berekenen       over       het       ontvangen       bedrag       volgens onderstaande tabel (incassopercentage). UITZONDERINGEN Indien   de   debiteur   uw   vordering   betwist   of      in   het   traject van      de      buitengerechtelijke      incasso      gaat      betwisten, waardoor   volledige   inning   buiten   rechte   niet   mogelijk   is, wordt    het    “incassodossier”    niet    (verder)    in    behandeling genomen   op   basis   van   de   tarieven   als   hierboven   genoemd. U    voldoet    dan    een    bedrag    van    €    150,–    (*)        eventueel vermeerderd   met   het   percentage   volgens   de   tabel   over   het wél    betaalde    bedrag.    Deze    bedragen    worden    dan    nog verhoogd met de “verhaals-informatiekosten”. PROCEDURE IIndien    de    debiteur    de    vordering    na    sommaties    (niet volledig)   betaald,   wordt   in   overleg   met   u   besloten   of   een gerechtelijke   procedure   moet   worden   gevoerd   (al   dan   niet ter     vekrijging     van     het     restant).     Dat     kan     zijn     een incassoprocedure   of   een   faillissementsaanvraag.   Soms   kan het     ook     noodzakelijk     zijn     om     beslag     te     leggen     op bezittingen     van     de     debiteur     waardoor     moet     worden geprocedeerd.   In   het   geval   moet   worden   geprocedeerd   is het   incassopercentage   niet   van   toepassing.   U   voldoet   dan wél   een   bedrag   van   €   150,–   (*),   het   incassopercentage   over het   ontvangen   bedrag   en   de   verhaals-informatie   kosten. Voor    de    procedure    (beslaglegging    daaronder    begrepen) wordt    een    nader    met    u    overeen    te    komen    uurtarief    in rekening gebracht. VOORBEELDEN (1) Na   tweede   aanmaning   betaalt   de   debiteur   de   vordering, vermeerderd   met   incassokosten   en   rente.   U   bent   dan   een vast   bedrag   van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd, vermeerderd    met    een    percentage    over    het    ontvangen bedrag    (volgens    de    tabel).    Daarnaast    worden    eventuele “verhaals-informatie kosten” bij u in rekening gebracht. (2) Na   aanmaning   betaalt   de   debiteur   een   gedeelte   van   de vordering;   het   restant   wordt   betwist.   U   bent   dan   een   vast bedrag    van    €    150,–    (*)    aan    ons    kantoor    verschuldigd, vermeerderd    met    een    percentage    over    het    ontvangen bedrag    (volgens    de    tabel).    Daarnaast    worden    eventuele “verhaals-informatie    kosten”    bij    u    in    rekening    gebracht. Wilt   u   voor   het   niet   betaalde   gedeelte   van   de   vordering door   de   debiteur   een   procedure   opstarten,   dan   geldt   voor die procedure een nader overeen te komen uurtarief. (3) Na   verzending   van   drie   aanmaningen   gaat   de   debiteur   niet over   tot   betaling   van   enig   bedrag.   U   bent   dan   een   vast bedrag    van    €    150,–    (*)    aan    ons    kantoor    verschuldigd. Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten” bij   u   in   rekening   gebracht.   Wilt   u   ter   incassering   van   de vordering    een    procedure    opstarten,    dan    geldt    voor    die procedure een nader overeen te komen uurtarief. (4) Tijdens    het    traject    van    incasso    blijkt    dat    beslag    moet worden   gelegd   op   bezittingen   van   de   debiteur   waardoor een   procedure   noodzakelijk   is.   U   bent   dan   een   vast   bedrag van   €   150,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast worden    eventuele    “verhaals-informatie    kosten”    bij    u    in rekening       gebracht.       Omdat       in       verband       met       de beslaglegging   een   procedure   moet   worden   opgestart,   bent u      voor      de      werkzaamheden      in      verband      met      de beslaglegging   en   de   procedure   zelf   een   nader   overeen   te komen uurtarief verschuldigd. (5) In    het    buitengerechtelijk    traject    heeft    de    debiteur    de vordering   niet   voldaan.   Vervolgens   wordt   een   procedure opgestart     en     wordt     de     debiteur     door     de     rechter veroordeeld   de   vordering   aan   u   te   voldoen.   U   bent   dan een     vast     bedrag     van     €     150,–     (*)     aan     ons     kantoor verschuldigd.     Daarnaast     worden     eventuele     “verhaals- informatie    kosten”    bij    u    in    rekening    gebracht.    Voor    de procedure   zelf   geldt   een   uurtatief   zoals   voorafgaande   aan die   procedure   met   u   overeengekomen.   De   vordering   wordt nadien   ter   incassering/beslaglegging   aan   een   deurwaarder overgedragen.   Niet   op   de   debiteur   te   verhalen   kosten   in verband met deze incassering komen voor uw rekening. (*)       bedragen       (ook       tabelpercentage)       exclusief       6% kantoorkosten en  BTW, prijspeil 1 januari 2017. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van    toepassing.    Voor nadere informatie, klik HIER.
BEDRAG
PERCENTAGE
15%
10%
8%
5%
3%
Over een bedrag tot en met  € 3.000,-
Over het meerdere tot € 6.000,-
Over het meerdere tot € 15.000,-
Over het meerdere tot € 60.000,-
Over het meerdere boven € 60.000,-
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem