foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Familierecht
Dit   rechtsgebied   omvat   het   geheel   van   rechtsregels   met   betrekking   tot   familierechtelijke   betrekkingen   en   het eindigen daarvan. De regels van het familierecht komen vaak in beeld bij een echtscheiding. De   juridische   gevolgen   van   het   huwelijk   en   de   echtscheiding   zijn   te   vinden   in   Boek   1   Burgerlijk   Wetboek.   In verband met een echtscheiding zijn daarnaast regels te vinden in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. In   het   geval   wordt   gekozen   het   huwelijk   te   laten   ontbinden   (echtscheiding),   moet   een   verzoek   worden   gedaan aan   de   rechtbank.   Hiervoor   is   de   inschakeling   van   een   advocaat   verplicht.   Dit   verzoek   kan   worden   gedaan   door de advocaat namens beide echtelieden (het gezamenlijk verzoek) of namens één van de echtgenoten. Het   verdient   -   als   uitgangspunt   -      de   voorkeur   om   de   gevolgen   van   een   echtscheiding   in   onderling   overleg   te regelen.   Tussen   de   echtgenoten   worden   dan   in   onderling   overleg   afspraken   gemaakt   over   de   verdeling   van   de bezittingen    en    schulden,    pensioenen    en    eventuele    betaling    van    partneralimentatie.    Zijn    er    minderjarige kinderen,   dan   zullen   er   ook   afspraken   moeten   worden   gemaakt   over   de   woonplaats   van   het   kind   na   de echtscheiding,   omgang   met   de   niet   verzorgende   ouder   en   eventueel   te   betalen   kinderalimentatie.   Ons   kantoor kan   u   hier   behulpzaam   bij   zijn.   De   advocaat   zal   de   gemaakte   afspraken   vastleggen   in   een   convenant    en eventueel   een   ouderschapsplan .   Vervolgens   wordt   dan   namens   u   beiden   een   verzoekschrift   echtscheiding   bij de    rechtbank    ingediend.    Omdat    in    onderling    overleg    overeenstemming    werd    bereikt,    zal    een    zitting    - uitzonderingen   daargelaten   -   niet   nodig   zijn.   Het   is   daardoor   over   het   algemeen   de   meest   goedkope   wijze   van echtscheiden. Is   het   zéér   moeilijk   om   met   elkaar   overleg   te   voeren   en   kan   geen   volledige   overeenstemming   worden   bereikt, dan   zal   één   van   de   echtgenoten   door   het   inschakelen   van   een   advocaat,   een   verzoekschrift   echtscheiding   bij   de rechtbank    moeten    indienen.    De    andere    echtgenoot    kan    zich    hiertegen    verweren,    maar    alleen    door    het inschakelen   van   een   advocaat.   Hoewel   aan   de   rechtbank   wordt   verzocht   uitspraak   te   doen   over   de   ontstane geschilpunten,   betekent   deze   wijze   van   echtscheiding   niet   altijd   dat   geen   overeenstemming   meer   zou   kunnen worden   bereikt.   De   ingeschakelde   advocaten   zullen   altijd   nog   proberen   waar   mogelijk   overeenstemming   te bereiken   over   de   gerezen   geschillen.   En   dat   is   ook   nodig,   zeker   als   er   nog   minderjarige   kinderen   zijn.   Volgens de   wet   kan   namelijk   een   verzoekschrift   echtscheiding   alleen   worden   ingediend   als   er   een   ouderschapsplan door    de    echtgenoten    is    ondertekend.    De    wetgever    wil    hierdoor    voorkomen    dat    de    kinderen    door    de echtscheiding    worden    geschaad    in    hun    belangen.    Voor    de    wetgever    is    dan    ook    uitgangspunt    dat    de minderjarige   kinderen   hun   ouders   na   de   echtscheiding   geregeld   blijven   zien   en   hiermee   ook   contact   kunnen onderhouden. Kan   over   de   inhoud   van   het   ouderschapsplan   wèl   en   over   andere   zaken   geen   overeenstemming   worden bereikt,   dan   zal   de   rechtbank   hiervoor   uitspraak   doen.   U   bent   dan   overigens   nog   niet   officieel   gescheiden. Hiervoor   is   het   noodzakelijk   dat   de   uitspraak   van   de   rechtbank   wordt   ingeschreven   bij   de   gemeente   alwaar   u met elkaar huwde. De advocaat zal hiervoor zorgdragen. Een   echtscheiding   is   een   emotionele   en   onomkeerbare   aangelegenheid.   Ons   kantoor   is   zich   daar   terdege   van bewust.   Wij   vinden   het   dan   ook   belangrijk   dat   de   (gevolgen   van   de)   echtscheiding   met   u   (beiden)   uitvoerig worden   besproken.   Dat   kan   er   toe   leiden   dat   wij   u   (beiden)   na   een   eerste   gesprek   adviseren   (te   uwer   keuze) om de echtscheiding (nog) niet te verzoeken en over uw (beider) verzoek nog eens na te denken (bedenktijd) . Mocht    u    vragen    hebben    over    de    wijze    van    echtscheiding,de    gevolgen    daarvan,    de    inhoud    van    een ouderschapsplan,       partner-       of       kinderalimentatie       of       behoeft       u       juridische       bijstand       in       een echtscheidingsprocedure, neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons kantoor op. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
a. Velit sit ullamco ameesteiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, ullamco, irure dolor veniam tempor.
Wilt     u     weten     hoe     een     procedure echtscheiding   op   gemeenschappelijke basis     verloopt     ?     Klik     dan     op     het YouTube logo
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Familierecht
Dit    rechtsgebied    omvat    het    geheel    van    rechtsregels    met betrekking      tot      familierechtelijke      betrekkingen      en      het eindigen   daarvan.   De   regels   van   het   familierecht   komen   vaak in beeld bij een echtscheiding. De   juridische   gevolgen   van   het   huwelijk   en   de   echtscheiding zijn   te   vinden   in   Boek   1   Burgerlijk   Wetboek.   In   verband   met een    echtscheiding    zijn    daarnaast    regels    te    vinden    in    het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. In   het   geval   wordt   gekozen   het   huwelijk   te   laten   ontbinden (echtscheiding),    moet    een    verzoek    worden    gedaan    aan    de rechtbank.    Hiervoor    is    de    inschakeling    van    een    advocaat verplicht.   Dit   verzoek   kan   worden   gedaan   door   de   advocaat namens    beide    echtelieden    (het    gezamenlijk    verzoek)    of namens één van de echtgenoten. Het    verdient    -    als    uitgangspunt    -        de    voorkeur    om    de gevolgen    van    een    echtscheiding    in    onderling    overleg    te regelen.    Tussen    de    echtgenoten    worden    dan    in    onderling overleg     afspraken     gemaakt     over     de     verdeling     van     de bezittingen   en   schulden,   pensioenen   en   eventuele   betaling van    partneralimentatie.    Zijn    er    minderjarige    kinderen,    dan zullen   er   ook   afspraken   moeten   worden   gemaakt   over   de woonplaats   van   het   kind   na   de   echtscheiding,   omgang   met de     niet     verzorgende     ouder     en     eventueel     te     betalen kinderalimentatie. Ons   kantoor   kan   u   hier   behulpzaam   bij   zijn.   De   advocaat   zal de    gemaakte    afspraken    vastleggen    in    een    convenant     en eventueel    een    ouderschapsplan .    Vervolgens    wordt    dan namens    u    beiden    een    verzoekschrift    echtscheiding    bij    de rechtbank       ingediend.       Omdat       in       onderling       overleg overeenstemming       werd       bereikt,       zal       een       zitting       - uitzonderingen   daargelaten   -   niet   nodig   zijn.   Het   is   daardoor over      het      algemeen      de      meest      goedkope      wijze      van echtscheiden. Is   het   zéér   moeilijk   om   met   elkaar   overleg   te   voeren   en   kan geen   volledige   overeenstemming   worden   bereikt,   dan   zal   één van   de   echtgenoten   door   het   inschakelen   van   een   advocaat, een    verzoekschrift    echtscheiding    bij    de    rechtbank    moeten indienen.      De      andere      echtgenoot      kan      zich      hiertegen verweren,     maar     alleen     door     het     inschakelen     van     een advocaat. Hoewel   dan   aan   de   rechtbank   wordt   verzocht   uitspraak   te doen   over   de   ontstane   geschilpunten,   betekent   deze   wijze van    echtscheiding    niet    altijd    dat    geen    overeenstemming meer     zou     kunnen     worden     bereikt.     De     ingeschakelde advocaten      zullen      altijd      nog      proberen      waar      mogelijk overeenstemming   te   bereiken   over   de   gerezen   geschillen.   En dat is ook nodig, zeker als er nog minderjarige kinderen zijn. Volgens       de       wet       kan       namelijk       een       verzoekschrift echtscheiding      alleen      worden      ingediend      als      er      een ouderschapsplan   door   de   echtgenoten   is   ondertekend.   De wetgever   wil   hierdoor   voorkomen   dat   de   kinderen   door   de echtscheiding   worden   geschaad   in   hun   belangen.   Voor   de wetgever    is    dan    ook    uitgangspunt    dat    de    minderjarige kinderen   hun   ouders   na   de   echtscheiding   geregeld   blijven zien en hiermee ook contact kunnen onderhouden. Kan   over   de   inhoud   van   het   ouderschapsplan   wél   en   over andere   zaken   geen   overeenstemming   worden   bereikt,   dan zal    de    rechtbank    hiervoor    uitspraak    doen.    U    bent    dan overigens    nog    niet    officieel    gescheiden.    Hiervoor    is    het noodzakelijk    dat    de    uitspraak    van    de    rechtbank    wordt ingeschreven   bij   de   gemeente   alwaar   u   met   elkaar   huwde. De advocaat zal hiervoor zorgdragen. Een    echtscheiding    is    een    emotionele    en    onomkeerbare aangelegenheid.     Ons     kantoor     is     zich     daar     terdege     van bewust.   Wij   vinden   het   dan   ook   belangrijk   dat   de   (gevolgen van    de)    echtscheiding    met    u    (beiden)    uitvoerig    worden besproken.   Dat   kan   er   toe   leiden   dat   wij   u   (beiden)   na   een eerste      gesprek      adviseren      (te      uwer      keuze)      om      de echtscheiding   (nog)   niet   te   verzoeken   en   over   uw   (beider) verzoek nog eens na te denken (bedenktijd) . Mocht   u   vragen   hebben   over   de   wijze   van   echtscheiding,de gevolgen    daarvan,    de    inhoud    van    een    ouderschapsplan, partner-   of   kinderalimentatie   of   behoeft   u   juridische   bijstand in    een    echtscheidingsprocedure,    neemt    u    dan    gerust    en geheel vrijblijvend contact met ons kantoor op. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
Wilt   u   weten   hoe   een   echtscheidingsprocedure   op   gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank verloopt. Klikt u dan op het YouTube logo.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem