foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Consumentenrecht
Het   consumentenrecht    omvat   het   geheel   van   regelgeving   met   betrekking   tot   en   veelal   ter   bescherming   van   de zogenoemde “zwakkere” partij;  de consument genoemd. Ter   bescherming   van   de   consument   is   een   groot   aantal   regels   van   kracht   en   kunnen   worden   teruggevonden   in vele   wetten,   in   het   bijzonder   het   Burgerlijk   Wetboek   (Boeken   6   en   7).   Zo   vinden   we   in   Boek   6   Burgerlijk   Wetboek (BW)   de   algemene   regels   met   betrekking   tot   algemene   voorwaarden   en   in   Boek   7   BW   de   bijzondere   regels   die gelden   voor   de   koop   van   goederen   of   zaken.   De   regels   in   Boek   7   zijn   veelal   dwingend   omschreven,   wat   betekent dat van deze regels in een overeenkomst of in algemene voorwaarden, niet mag worden afgeweken. Maar   ook   Europese   regelgeving   krijgt   steeds   een   grotere   invloed   op   het   consumentenrecht.   Te   wijzen   valt bijvoorbeeld   op   de   zogenoemde    koop   op   afstand    (kort   gezegd:   kopen   via   internet).   Er   is   thans   regelgeving   van kracht   die   de   consument   voor   deze   bijzondere   koop   (op   afstand)   grote   bescherming   biedt.   Zo   biedt   de   wet   de mogelijkheid    deze    koop    op    afstand,    na    het    sluiten    van    de    overeenkomst,    binnen    een    bepaalde    termijn    te ontbinden. Veelal   doen   zich   geen   problemen   voor   bij   de   koop   van   een   zaak.   Er   wordt   een   brood   gekocht,   de   prijs   wordt voldaan   en   daarmee   is   de   koopovereenkomst   gesloten   en   afgewikkeld.   Anders   is   het   als   bijvoorbeeld   een televisie   wordt   gekocht   die   na   één   jaar   defect   raakt.   Soms   kan   een   beroep   worden   gedaan   op   de   door   de winkelier   verstrekte   garantie,   maar   daarvan   is   echter   niet   altijd   sprake.   De   wet   biedt   in   die   gevallen   uitsluitsel. Uitgangspunt     is     namelijk     dat     de     afgeleverde     zaak     (de     televisie)     aan     de     overeenkomst     moet beantwoorden    (artikel   7:17   BW).   Met   andere   woorden,   welke   eigenschappen   mogen   worden   verwacht   van   een televisie   op   het   moment   dat   deze   wordt   gekocht   ?   Dit   zal   enerzijds   afhangen   van   de   mededelingen   die   worden gedaan   door   de   verkopende   partij,   maar   ook   bijvoorbeeld   van   de   prijs   van   de   televisie.   Van   een   televisie   die   voor een   zéér   lage   prijs   is   gekocht   zal   minder   mogen   worden   verwacht,   dan   voor   een   televisie   gekocht   voor   een   zéér hoge prijs. In   het   geval   de   afgeleverde   zaak   niet   beantwoordt   aan   de   overeenkomst   kan   de   consument,   aldus   artikel   7:21 BW,   onder   meer   herstel   van   deze   zaak   van   de   verkoper   vorderen.   Met   andere   woorden,   in   die   situatie   kan   de consument   vorderen   dat   het   defect,   al   dan   niet   geheel   kosteloos,   door   de   verkoper   wordt   hersteld.   Daarbij   is geenszins van belang of de garantietermijn  al is verstreken. Wilt   u   als   zijnde   consument   of   ondernemer   meer   informatie   over   het   consumentenrecht,   of   uw   specifieke rechten, dan wel plichten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Consumentenrecht
Het   consumentenrecht   omvat   het   geheel   van   regelgeving met    betrekking    tot    en    veelal    ter    bescherming    van    de zogenoemde “zwakkere” partij;  de consument genoemd. Ter    bescherming    van    de    consument    is    een    groot    aantal regels   van   kracht   en   kunnen   worden   teruggevonden   in   vele wetten,   in   het   bijzonder   het   Burgerlijk   Wetboek   (Boeken   6 en   7).   Zo   vinden   we   in   Boek   6   Burgerlijk   Wetboek   (BW)   de algemene   regels   met   betrekking   tot   algemene   voorwaarden en   in   Boek   7   BW   de   bijzondere   regels   die   gelden   voor   de koop   van   goederen   of   zaken.   De   regels   in   Boek   7   zijn   veelal dwingend   omschreven,   wat   betekent   dat   van   deze   regels   in een   overeenkomst   of   in   algemene   voorwaarden,   niet   mag worden afgeweken. Maar   ook   Europese   regelgeving   krijgt   steeds   een   grotere invloed      op      het      consumentenrecht.      Te      wijzen      valt bijvoorbeeld    op    de    zogenoemde     koop    op    afstand     (kort gezegd:    kopen    via    internet).    Er    is    thans    regelgeving    van kracht   die   de   consument   voor   deze   bijzondere   koop   (op afstand)    grote    bescherming    biedt.    Zo    biedt    de    wet    de mogelijkheid   deze   koop   op   afstand,   na   het   sluiten   van   de overeenkomst, binnen een bepaalde termijn te ontbinden. Veelal   doen   zich   geen   problemen   voor   bij   de   koop   van   een zaak.   Er   wordt   een   brood   gekocht,   de   prijs   wordt   voldaan   en daarmee   is   de   koopovereenkomst   gesloten   en   afgewikkeld. Anders    is    het    als    bijvoorbeeld een   televisie   wordt   gekocht   die na   één   jaar   defect   raakt.   Soms kan   een   beroep   worden   gedaan op      de      door      de      winkelier verstrekte         garantie,         maar daarvan    is    echter    niet    altijd    sprake.    De    wet    biedt    in    die gevallen    uitsluitsel.    Uitgangspunt    is    namelijk    dat    de afgeleverde    zaak    (de    televisie)    aan    de    overeenkomst moet     beantwoorden      (artikel     7:17     BW).     Met     andere woorden,    welke    eigenschappen    mogen    worden    verwacht van een televisie op het moment dat deze wordt gekocht ? Dit   zal   enerzijds   afhangen   van   de   mededelingen   die   worden gedaan   door   de   verkopende   partij,   maar   ook   bijvoorbeeld van   de   prijs   van   de   televisie.   Van   een   televisie   die   voor   een zéér    lage    prijs    is    gekocht    zal    minder    mogen    worden verwacht,    dan    voor    een    televisie    gekocht    voor    een    zéér hoge prijs. In   het   geval   de   afgeleverde   zaak   niet   beantwoordt   aan   de overeenkomst    kan    de    consument,    aldus    artikel    7:21    BW, onder     meer     herstel     van     deze     zaak     van     de     verkoper vorderen.    Met    andere    woorden,    in    die    situatie    kan    de consument    vorderen    dat    het    defect,    al    dan    niet    geheel kosteloos,    door    de    verkoper    wordt    hersteld.    Daarbij    is geenszins     van     belang     of     de     garantietermijn      al     is verstreken. Wilt   u   als   zijnde   consument   of   ondernemer   meer   informatie over   het   consumentenrecht,   of   uw   specifieke   rechten,   dan wel plichten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem