foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Alimentatierecht
Het   alimentatierecht   is   een   onderdeel   van   het   familierecht.   Als   wordt   gesproken   over   alimentatie,   dan wordt    bedoeld    de    partner-    of    kinderalimentatie.    In    juridische    termen    wordt    gesproken    over    een onderhoudsbijdrage. Het woord alimentatie komt in de wet eigenlijk niet voor. Of   aanspraak   kan   worden   gemaakt   op   een   vorm   van   alimentatie   en   onder   welke   omstandigheden   is   in   de wet    bepaald    (boek    1    van    het    Burgerlijk    Wetboek).    Zo    is    bijvoorbeeld    in    de    wet    bepaald    dat    na    een echtscheiding    de    ouder    waar    de    kinderen    niet    wonen,    onderhoudsplichtig    is    voor    deze    kinderen.    Er bestaat   in   die   situatie   dus   een   wettelijke   plicht   om   de   kinderen   (mede)   te   onderhouden.   Tot   welk   bedrag   is echter   niet   in   de   wet   bepaald.   Voor   de   berekening   van   alimentatie   zijn   de   zogeheten   Trema-normen   vaak leidend.   Deze   normen   zijn   ontwikkeld   door   de   rechtspraak   en   werden   aanvankelijk   gepubliceerd   in   het Tijdschrift voor de rechterlijke macht (Trema). Als   vaststaat   dat   er   een   plicht   bestaat   tot   het   voldoen   van   een   onderhoudsbijdrage   of   kinderalimentatie , dan   moet   vervolgens   met   behulp   van   de   Trema-normen   worden   bepaald   wat   het   maximale   bedrag   is   dat moet   worden   betaald   (de   behoefte )   en   of   dit   bedrag   ook   kan   worden   betaald   (de   draagkracht).   Om   de behoefte    in    verband    met    kinderalimentatie    te    berekenen    is    het    gezinsinkomen    ten    tijde    van    de echtscheiding,   het   aantal   kinderen   en   hun   leeftijd   bepalend,   maar   is   ook   van   het   belang   het   kindgebonden budget   dat   ten   tijde   van   het   huwelijk   werd   ontvangen.      Aan   de   hand   van   een   tabel   kan   op   basis   van   deze gegevens   de   maximale   behoefte   worden   afgeleid.   Is   de   behoefte   eenmaal   vastgesteld,   dan   moet   worden bezien     wat     de     draagkracht      is     van     de     onderhoudsplichtige.     Hierbij     is     uitgangspunt     dat     de onderhoudsplichtige   minimaal   moet   kunnen   beschikken   over   een   inkomen   op   bijstandsniveau.   Is   dit inkomen   hoger   dan   is   er   in   principe   draagkracht   om   alimentatie   te   voldoen.   Echter   niet   alleen   wordt rekening   gehouden   met   de   hoogte   van   het   inkomen,   maar   bijvoorbeeld   ook   met   relevante   lasten      voor zover   deze   (als   uitgangspunt   de   aanvaardbaarheidstoets   kunnen   doorstaan.   Moet   na   een   echtscheiding bijvoorbeeld   op   schulden   worden   afgelost   dan   kan   dat   invloed   hebben   op   de   draagkracht.   Gevolg   daarvan kan   zijn   dat   er   geen   draagkracht   aanwezig   is   om   aan   de   onderhoudsplicht   te   voldoen,   hoewel   er   altijd   wel vanuit   wordt   gegaan   dat   per   kind   een   minimale   bedrage   van   €   25,–   per   maand   betaald   moet   kunnen worden. Omdat   bij   de   berekening   van   alimentatie   met   vele   financiële   aspecten   rekening   moet   worden   gehouden, is   een   alimentatieberekening   dus   maatwerk.   Hierdoor   kan   het   dus   zijn   dat   personen   met   een   gelijk inkomen niet altijd hetzelfde alimentatiebedrag voldoen (of geen alimentatie kunnen voldoen). Van   partneralimentatie    kan   alleen   sprake   zijn   in   geval   sprake   is   geweest   van   een   huwelijk.   In   geval   van beëindiging   van   bijvoorbeeld   een   samenlevingsovereenkomst   bestaat   geen   recht,   evenmin   plicht   om   te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van de ander. De   berekening   van   de   partneralimentatie   is,   als   het   gaat   om   de   berekening   van   de   draagkracht,   bijna   gelijk aan   die   van   de   kinderalimentatie.   Er   is   een   verschil,   namelijk   dat   bij   partneralimentatie   rekening   wordt gehouden   met   alle   relevante   lasten   en   bij   kinderalimentatie   alleen   met   nader   omschreven   lasten   of   lasten die   de   aanvaardbaarheidstoets   kunnen   doorstaan.   De   behoefte   (wat   moet   maximaal   worden   voldaan) wordt   zonder   meer   op   een   andere   wijze   berekend.   Als   vuistregel   wordt   vaak   gesteld   dat   60%   van   het totale   netto   gezinsinkomen   (minus   het   inkomen   dat   door   de   onderhoudsgerechtigde   wordt   verdiend)   de maximale   behoefte   is.   Maar   het   is   slechts   een   vuistregel   want   ook   de   welstand   van   partijen   gedurende   het huwelijk   kan   een   rol   spelen   en   bijvoorbeeld   ook   de   vraag   of   de   onderhoudsgerechtigde   inkomen   kan verwerven   (kan   werken).   Voorts   is   regel   dat   kinderalimentatie   voorrang   heeft   boven   partneralimentatie. Heeft   de   onderhoudsplichtige   dus   net   voldoende   draagkracht   om   in   de   behoefte   van   de   kinderen   te kunnen   voorzien,   dan   is   er   geen   ruimte   meer   voor   partneralimentatie,   immers   er   hoeft   nooit   meer   te worden betaald dan de maximale draagkracht. Is   de   alimentatie   eenmaal   vastgesteld   dan   kan   een   wijziging   van   omstandigheden   er   toe   leiden   dat   de alimentatie    moet    worden    aangepast.    Een    voorbeeld    is    de    situatie    dat    de    onderhoudsplichtige    niet verwijtbaar   werkloos   raakt   waardoor   het   inkomen   en   daarmee   de   draagkracht   wijzigt   (daalt).   Dan   kan   aan de rechtbank worden verzocht de alimentatie opnieuw vast te stellen. Heeft    u    vragen     over    partner-    of    kinderalimentatie ,    de    berekening    ervan,    of    vermoedt    u    dat    de omstandigheden   zijn   gewijzigd,   of   bent   u   betrokken   in   een   gerechtelijke   procedure,   neemt   u   dan   gerust geheel    vrijblijvend    contact     met    ons    op.    Op    de    pagina    veel    gestelde    vragen     kunt    overigens    nadere informatie vinden over alimentatie. U kunt ook   HIER   klikken. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
a. Velit sit ullamco amet est eiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, ullamco, irure dolor veniam tempor.
Wilt   u   weten   hoe   een   procedure “verzoek    om    alimentatie”    bij    de rechtbank   verloopt   ?   Klik   dan   op     het YouTube logo
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Alimentatierecht
Het   alimentatierecht   is   een   onderdeel   van   het   familierecht. Als   wordt   gesproken   over   alimentatie,   dan   wordt   bedoeld de   partner-   of   kinderalimentatie.   In   juridische   termen   wordt gesproken     over     een     onderhoudsbijdrage.     Het     woord alimentatie komt in de wet eigenlijk niet voor. Of    aanspraak    kan    worden    gemaakt    op    een    vorm    van alimentatie   en   onder   welke   omstandigheden   is   in   de   wet bepaald (boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Zo     is     bijvoorbeeld     in     de     wet     bepaald     dat     na     een echtscheiding    de    ouder    waar    de    kinderen    niet    wonen, onderhoudsplichtig   is   voor   deze   kinderen.   Er   bestaat   in   die situatie   dus   een   wettelijke   plicht   om   de   kinderen   (mede)   te onderhouden.    Tot    welk    bedrag    is    echter    niet    in    de    wet bepaald. Voor    de    berekening    van    alimentatie    zijn    de    zogeheten Trema-normen   vaak   leidend.   Deze   normen   zijn   ontwikkeld door   de   rechtspraak   en   werden   aanvankelijk   gepubliceerd in het Tijdschrift voor de rechterlijke macht (Trema). Als   vaststaat   dat   er   een   plicht   bestaat   tot   het   voldoen   van een   onderhoudsbijdrage   of   kinderalimentatie ,   dan   moet vervolgens    met    behulp    van    de    Trema-normen    worden bepaald    wat    het    maximale    bedrag    is    dat    moet    worden betaald    (de    behoefte )    en    of    dit    bedrag    ook    kan    worden betaald (de draagkracht). Om    de    behoefte    in    verband    met    kinderalimentatie    te berekenen      is      het      gezinsinkomen      ten      tijde      van      de echtscheiding,   het   aantal   kinderen   en   hun   leeftijd   bepalend, maar   is   ook   van   het   belang   het   kindgebonden   budget   dat ten   tijde   van   het   huwelijk   werd   ontvangen.   Aan   de   hand   van een    tabel    kan    op    basis    van    deze    gegevens    de    maximale behoefte worden afgeleid. Is    de    behoefte    eenmaal    vastgesteld,    dan    moet    worden bezien   wat   de   draagkracht    is   van   de   onderhoudsplichtige. Hierbij      is      uitgangspunt      dat      de      onderhoudsplichtige minimaal   moet   kunnen   beschikken   over   een   inkomen   op bijstandsniveau.   Is   dit   inkomen   hoger   dan   is   er   in   principe draagkracht om alimentatie te voldoen. Echter   niet   alleen   wordt   rekening   gehouden   met   de   hoogte van    het    inkomen,    maar    bijvoorbeeld    ook    met    relevante lasten        voor    zover    deze    (als    uitgangspunt    de    aanvaard- baarheidstoets       kunnen       doorstaan.       Moet       na       een echtscheiding    bijvoorbeeld    op    schulden    worden    afgelost dan    kan    dat    invloed    hebben    op    de    draagkracht.    Gevolg daarvan   kan   zijn   dat   er   geen   draagkracht   aanwezig   is   om aan   de   onderhoudsplicht   te   voldoen,   hoewel   er   altijd   wel vanuit   wordt   gegaan   dat   per   kind   een   minimale   bedrage   van € 25,– per maand betaald moet kunnen worden. Omdat   bij   de   berekening   van   alimentatie   met   vele   financiële aspecten      rekening      moet      worden      gehouden,      is      een alimentatieberekening   dus   maatwerk.   Hierdoor   kan   het   dus zijn     dat     personen     met     een     gelijk     inkomen     niet     altijd hetzelfde    alimentatiebedrag    voldoen    (of    geen    alimentatie kunnen voldoen). Van    partneralimentatie     kan    alleen    sprake    zijn    in    geval sprake     is     geweest     van     een     huwelijk.     In     geval     van       beëindiging    van    bijvoorbeeld    een    samenlevingsovereen- komst   bestaat   geen   recht,   evenmin   plicht   om   te   voorzien   in de kosten van het levensonderhoud van de ander. De   berekening   van   de   partneralimentatie   is,   als   het   gaat   om de   berekening   van   de   draagkracht,   bijna   gelijk   aan   die   van de kinderalimentatie. Er     is     een     verschil,     namelijk     dat     bij     partneralimentatie rekening   wordt   gehouden   met   alle   relevante   lasten   en   bij kinderalimentatie   alleen   met   nader   omschreven   lasten   of lasten die de aanvaardbaarheidstoets kunnen doorstaan. De    behoefte    bij    partneralimentatie    (wat    moet    maximaal worden   voldaan)   wordt   zonder   meer   op   een   andere   wijze berekend.   Als   vuistregel   wordt   vaak   gesteld   dat   60%   van   het totale   netto   gezinsinkomen   (minus   het   inkomen   dat   door   de onderhoudsgerechtigde     wordt     verdiend)     de     maximale behoefte   is.   Maar   het   is   slechts   een   vuistregel   want   ook   de welstand   van   partijen   gedurende   het   huwelijk   kan   een   rol spelen       en       bijvoorbeeld       ook       de       vraag       of       de onderhoudsgerechtigde      inkomen      kan      verwerven      (kan werken). Voorts   is   regel   dat   kinderalimentatie   voorrang   heeft   boven partneralimentatie.   Heeft   de   onderhoudsplichtige   dus   net voldoende   draagkracht   om   in   de   behoefte   van   de   kinderen te    kunnen    voorzien,    dan    is    er    geen    ruimte    meer    voor partneralimentatie,   immers   er   hoeft   nooit   meer   te   worden betaald dan de maximale draagkracht. Is   de   alimentatie   eenmaal   vastgesteld   dan   kan   een   wijziging van   omstandigheden   er   toe   leiden   dat   de   alimentatie   moet worden    aangepast.    Een    voorbeeld    is    de    situatie    dat    de onderhoudsplichtige      niet      verwijtbaar      werkloos      raakt waardoor   het   inkomen   en   daarmee   de   draagkracht   wijzigt (daalt).    Dan    kan    aan    de    rechtbank    worden    verzocht    de alimentatie opnieuw vast te stellen. Heeft    u    vragen     over    partner-    of    kinderalimentatie ,    de berekening   ervan,   of   vermoedt   u   dat   de   omstandigheden zijn    gewijzigd,    of    bent    u    betrokken    in    een    gerechtelijke procedure,   neemt   u   dan   gerust   geheel   vrijblijvend   contact   met    ons    op.    Op    de    pagina    veel    gestelde    vragen     kunt overigens   nadere   informatie   vinden   over   alimentatie.   U   kunt ook HIER   klikken. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
info@altena-advocaten.nl
Wilt   u   weten   hoe   een   alimentatieprocedure   bij   de   rechtbank   verloopt. Klikt u dan op het YouTube logo.